ค้นหาภายในเว็บไซต์
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
หน้าแรก
ราคาพืชผล
เตือนภัย
ดินและน้ำ
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว
ภูมิปัญญา
องค์ความรู้
กฎหมาย
เกษตรคุ้มทุน
เว็บบอร์ด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาพืชผล น้ำท่วม/น้ำหลาก ภาวะโลกร้อน ผลผลิตทางการเกษตร โฮมสเตย์ มาตรฐานไทย ฝนแล้ง ภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เกษตรกรคนเก่ง ปราชญ์ชาวบ้าน เทคนิคการลดต้นทุน โครงการวิจัย วิจัยประยุกต์ BAAC RESEARCH NEWS นิตยสารวิชาการณ์ปริทัศน์ กฎหมายชาวบ้าน
หมวดหมู่
 
การผสมยาและอาหารสุกร
เรื่อง : การผสมยาและอาหารสุกร

ประเภทเทคนิค : เทคนิคการดูแลบำรุงรักษา
สาขา : นครนายก  สำนักงานจังหวัด : นครนายก
ชื่อ นายสมพงษ์  พุดเกิด
ชื่อคู่สมรส : นางสำรวย จำนวนบุตร : 8 คน
วันเกิด : 21 ก.ย. 2500
ที่อยู่ : 81 หมู่ที่4 บ้านศรีจุฬา ต. ศรีจุฬา อ. เมือง จ. นครนายก
รหัสไปรษณีย์ 26000  โทร 01-0000000
การศึกษา : ประถมศึกษา
 
การอบรม/ประสบการณ์ : เคยเข้าร่วมการอบรมเรื่องการเลี้ยงปลาและปลูกไม้ผลของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน จ.นครนายก เมื่อปี พ.ศ.2540
ปีที่เข้าเป็นลูกค้า :
อาชีพที่ประสบความสำเร็จ : สุกรขุน
ที่ตั้ง :ตำบล ศรีจุฬา  อำเภอ  เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก
ช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาด : ออกปีละประมาณ 2 รุ่น
ช่วงเวลาที่ใช้เทคนิคพิเศษ : ช่วงลูกสุกรอายุ 1-21 วันแรก
การจัดการด้านการตลาด : เกษตรกรเลี้ยงสุกรขุนโดยเข้าร่วมโครงการกับ บริษัทกรุงเทพฯ อาหารสัตว์ (CP) สาขาปราจีนบุรี ซึ่งเมื่อครบกำหนดในการเลี้ยงทางบริษัทจะมาดำเนินการจับสุกรไปทั้งหมด ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องของการตลาด
ขั้นตอนการผลิต : เกษตรกรเลี้ยงสุกรขุนโดยเข้าร่วมโครงการกับบริษัทกรุงเทพฯ อาหารสัตว์ จำกัด (CP) สาขาปราจีนบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยบริษัทจะนำลูกสุกร อาหารและยารักษาโรคมาให้เกษตรกร พร้อมกับมีสัตว์แพทย์มาคอยดูแลตลอดเวลา สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงรุ่นละ 140 วัน เมื่อครบกำหนดเลี้ยง ทางบริษัทจะมาทำการจับหมูเองและนำไปคำนวณรายได้ ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง หลังจากนั้นประมาณ 7 วัน เกษตรกรก็ได้รับเงินจากทางบริษัท ก่อนที่จะทำการลงลูกสุกรรุ่นต่อไป เกษตรกรจะต้องทำการล้างโรงเรือนเพื่อพักเล้าประมาณ 14 วัน แล้วจึงทำการเลี้ยงรุ่นต่อไปได้ เฉลี่ยแล้วเกษตรกรจะเลี้ยงสุกรขุนได้ปีละ 2 รุ่น
ขั้นตอนการทำเทคนิคพิเศษ :1. เริ่มจากการที่เกษตรกรใช้แรงงานตนเองในการเลี้ยงสุกรตลอด ทำให้ทราบถึงลักษณะนิสัย ชีวิตความเป็นอยู่ของสุกร และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดกับสุกรได้ทันท่วงที 2. การให้อาหารและยารักษาโรค เกษตรกรจะใช้เทคนิคการผสมอาหารและยากับกล้วยน้ำว้าสุกให้สุกรกินแทนการทำให้สุกรกินอาหารและยาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งมีผลทำให้ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าอาหารและยาลงด้วย
แผนการพัฒนาการผลิต : เกษตรกรนำหลักการเลี้ยงสุกรในโรงเรือนที่มีการควบคุมอุณหภูมิ (E.WAP) มาปรับปรุงโรงเรือนของตนเองเพื่อใช้เลี้ยงสุกรขุน ซึ่งมีผลทำให้สามารถเลี้ยงสุกรเติบโตเต็มที่ อัตราการตายลดลงและไม่มีกลิ่นเหม็นจากอุจจาระหมูรบกวนผู้อื่น
สถานภาพทางสังคม :
บทบาทและการมีส่วนร่วมในสังคม :
ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธ.ก.ส. :
 
ราคาพืชผล - เตือนภัย - ดินและน้ำ - ผลิตภัณฑ์ - ท่องเที่ยว - ภูมิปัญญา - งานวิจัย - กฎหมาย - เกษตรคุ้มทุน - เว็บบอร์ด - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง