ค้นหาภายในเว็บไซต์
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558
หน้าแรก
ราคาพืชผล
เตือนภัย
ดินและน้ำ
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว
ภูมิปัญญา
องค์ความรู้
กฎหมาย
เกษตรคุ้มทุน
เว็บบอร์ด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาพืชผล น้ำท่วม/น้ำหลาก ภาวะโลกร้อน ผลผลิตทางการเกษตร โฮมสเตย์ มาตรฐานไทย ฝนแล้ง ภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เกษตรกรคนเก่ง ปราชญ์ชาวบ้าน เทคนิคการลดต้นทุน โครงการวิจัย วิจัยประยุกต์ BAAC RESEARCH NEWS นิตยสารวิชาการณ์ปริทัศน์ กฎหมายชาวบ้าน
หมวดหมู่
 
สวนกระท้อนกับการดูแล
เรื่อง : สวนกระท้อนกับการดูแล

ประเภทเทคนิค : เทคนิคการดูแลบำรุงรักษา
สาขา : โพธิ์ทอง  สำนักงานจังหวัด : อ่างทอง
ชื่อ นายสำรอง  สิงหรัญ
ชื่อคู่สมรส : ไสว จำนวนบุตร : 11 คน
วันเกิด :   2466
ที่อยู่ : 58 หมู่ 8 บ้านบางเจ้าฉ่า ต. บางเจ้าฉ่า อ. โพธิ์ทอง จ. อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ 14120  โทร (035) 644254
การศึกษา : มัธยมศึกษา
 
การอบรม/ประสบการณ์ : อบรมดูงานเกี่ยวกับการเกษตร การทำสวนไม้ผลที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง
ปีที่เข้าเป็นลูกค้า : 2512
อาชีพที่ประสบความสำเร็จ : กระท้อน
ที่ตั้ง :ตำบล บางเจ้าฉ่า  อำเภอ  โพธิ์ทอง จังหวัด อ่างทอง
ช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาด : มิ.ย.
ช่วงเวลาที่ใช้เทคนิคพิเศษ : มี.ค. - เม.ย.
การจัดการด้านการตลาด : เก็บเกี่ยวแล้วนำมาคัดเลือกขนาดเพื่อส่งขายที่ตลาด จังหวัดอ่างทอง
ขั้นตอนการผลิต : หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วประมาณ 1 เดือนจะทำการตัดแต่งกิ่ง ทรงพุ่ม ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 ในอัตรา 1 กก./ต้น คอยให้น้ำไม่ให้ดินแห้ง กำจัดวัชพืชรอบโคนต้น ในช่วงเดือน ม.ค. ซึ่งเป็นช่วงออกดอกต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ในเรื่องการให้น้ำและใส่ปุ๋ยอีกครั้งและเริ่มห่อกระท้อนในเดือน เม.ย.-พ.ค. และเมื่อผลสุกได้ที่จะเก็บเกี่ยวแล้วคัดแยกขนาดเพื่อส่งขายตลาดต่อไป
ขั้นตอนการทำเทคนิคพิเศษ :- เริ่มจากการตัดแต่งกิ่งและบำรุงต้นไม่ให้โทรมเกินไป - ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 ในช่วงที่ต้นกำลังแตกกิ่งใหม่ - กระท้อนที่ดีต้องห่อ คือต้องห่อกระท้อนทุกต้นในช่วงที่ผลผลิตกำลังโตพอเหมาะ เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงรบกวน
แผนการพัฒนาการผลิต : ในการทำสวนกระท้อนในปัจจุบันได้ประสบผลสำเร็จดีพอสมควร โดยพยายามศึกษามาจากประสบการณ์ในอนาคตข้างหน้าจะต้องมีการพัฒนาที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ โดยพยายามหาพันธุ์ที่ดี ตลาดมีความต้องการ ทนต่อสภาพแวดล้อม ทนต่อโรคแมลง มาปลูกทดแทนพันธุ์เดิมในแต่ละปี โดยจะทยอยเปลี่ยนใหม่ทุกปี ปีละประมาณ 10-15 ต้น
สถานภาพทางสังคม : เมื่อฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถมีเวลาช่วยเหลือสังคมได้มากขึ้น เดิมเคยเป็นหัวหน้ากลุ่มพัฒนาชุมชน แต่ปัจจุบันก็ยังช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มที่ตามความสามารถ
บทบาทและการมีส่วนร่วมในสังคม : ปัจจุบันอายุมากแล้ว แต่งานในสังคมชนบทก็ยังเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นประจำ สำหรับคนในครัวเรือนทุกคนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมชนบททุกครั้ง
ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธ.ก.ส. : ในปัจจุบัน ธ.ก.ส. มีส่วนช่วยเหลือแก่เกษตรกร เพื่อให้มีเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ทำให้ไม่ต้องไปกู้เงินนายทุนซึ่งมีดอกเบี้ยที่แพง เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องต่าง ๆ เพราะพนักงานเข้าไปบริการให้ถึงบ้านและไร่นา
 

ราคาพืชผล - เตือนภัย - ดินและน้ำ - ผลิตภัณฑ์ - ท่องเที่ยว - ภูมิปัญญา - งานวิจัย - กฎหมาย - เกษตรคุ้มทุน - เว็บบอร์ด - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง