ค้นหาภายในเว็บไซต์
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558
หน้าแรก
ราคาพืชผล
เตือนภัย
ดินและน้ำ
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว
ภูมิปัญญา
องค์ความรู้
กฎหมาย
เกษตรคุ้มทุน
เว็บบอร์ด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาพืชผล น้ำท่วม/น้ำหลาก ภาวะโลกร้อน ผลผลิตทางการเกษตร โฮมสเตย์ มาตรฐานไทย ฝนแล้ง ภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เกษตรกรคนเก่ง ปราชญ์ชาวบ้าน เทคนิคการลดต้นทุน โครงการวิจัย วิจัยประยุกต์ BAAC RESEARCH NEWS นิตยสารวิชาการณ์ปริทัศน์ กฎหมายชาวบ้าน
หมวดหมู่
 
สวนทุเรียนหมอนทอง
เรื่อง : สวนทุเรียนหมอนทอง

ประเภทเทคนิค : เทคนิคการดูแลบำรุงรักษา
สาขา : คลองท่อม  สำนักงานจังหวัด : กระบี่
ชื่อ นายศุภกิจ  ลิ้มวัฒนากูล
ชื่อคู่สมรส : ปราณี จำนวนบุตร : 3 คน
วันเกิด : 25 ม.ค. 2499
ที่อยู่ : 52/2 หมู่ 6 บ้านบางใหญ่ ต. เพหลา อ. คลองท่อม จ. กระบี่
รหัสไปรษณีย์ 81120  โทร
การศึกษา : ประถมศึกษา
 
การอบรม/ประสบการณ์ : 1. อบรมและดูงานการปลูกไม้ผลที่วิทยาลัยเกษตรกรรม จ.กระบี่ 2. ดูงานของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการปลูกทุเรียน จ.ชุมพร จ.ระยอง และ จ.สุราษฎร์ธานี 3. ดูงานการปลูกลำไยที่ จ.สงขลา และ จ.นครศรีธรรมราช 4. ดูงานการปลูกมังคุดที่ อ.พรหมศิริ จ.นครศรีธรรมราช
ปีที่เข้าเป็นลูกค้า :
อาชีพที่ประสบความสำเร็จ : ทุเรียน
ที่ตั้ง :ตำบล เพหลา  อำเภอ  คลองท่อม จังหวัด กระบี่
ช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาด : มิ.ย.- ก.ค.
ช่วงเวลาที่ใช้เทคนิคพิเศษ : ต.ค.
การจัดการด้านการตลาด : ลูกค้าจะเก็บผลผลิตด้วยตนเอง โดยจะมีพ่อค้ามาติดต่อรับซื้อถึงแปลงบรรทุกรถกระบะส่งขายพ่อค้าที่กรุงเทพฯ (ซื้อขายเป็นกิโลกรัม)
ขั้นตอนการผลิต : 1. จ้างรถแทรกเตอร์ในการไถบุกเบิกพื้นที่ และใช้แรงงานคนในการเตรียมดิน ปักมบ ขุดหลุม และปลูกโดยนำเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองปลูกประมาณ 2 ปี 2. คัดเลือกต้นกล้าพันธุ์ดีที่สมบูรณ์นำมาเสียบยอด ใช้ปุ๋ยหมักรองก้นหลุม และใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยบำรุงสูตร 15-15-15 ปุ๋ยเร่งดอก 9-24-24 และ 0-0-50 ในการบำรุงดูแลรักษาในเดือน ก.พ. มิ.ย. ต.ค. และใช้เครื่องตัดหญ้ากำจัดวัชพืชในเดือน ก.ค. ปีละ 1 ครั้ง
ขั้นตอนการทำเทคนิคพิเศษ :1. ดูคุณภาพของดิน ตลอดจนการแก้ไขปรับปรุงดิน 2. นำวัชพืชมาทำเป็นปุ๋ยหมัก 3. ปราบศัตรูพืช โดยไม่ใช้สารเคมี ใช้ตะไคร้หอม ข่า และสะเดาช้าง มาตำอย่างละเอียดผสมกับน้ำใส่เครื่องพ่นยา ฉีดกำจัดวัชพืช 4. นำเมล็ดทุเรียนมาเพาะพันธุ์ แล้วคัดเลือกต้นที่สมบูรณ์มาเสียบยอด 5. ตัดแต่งกิ่งทุเรียน
แผนการพัฒนาการผลิต : กำลังปลูกลองกอง ส้มโชกุน ส้มโอ ขุดบ่อเลี้ยงปลายี่สกและเลี้ยงวัวในพื้นที่แปลงเดียวกับสวนทุเรียน ทำให้มีผลผลิตและรายได้ตลอดปี
สถานภาพทางสังคม : ให้ความร่วมมือกับทางราชการ ชุมชน และ ธ.ก.ส. ในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
บทบาทและการมีส่วนร่วมในสังคม : ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมในกิจกรรมหรือพิธีต่าง ๆ ในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอจนได้รับรางวัลจากส่วนราชการต่าง ๆ ในการเป็นผู้มีความสามารถและเสียสละเพื่อส่วนรวม ดังนี้ 1. รางวัลหมอดินอาสาดีเด่นประจำหมู่บ้าน ปี 2543 จากสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน 2. ประกาศนียบัตรฝึกอบรมหลักสูตรเครือข่ายเกษตรปศุสัตว์ปี 2543 ของกรมปศุสัตว์ 3. ได้รับการคัดเลือกเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4. ผู้ตรวจสอบบัญชีของกลุ่มชาวนา ม.6 ต. เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 5. เป็นกรรมการหมู่บ้านและกรรมการโรงเรียนบ้านบางใหญ่ ต.เพหลา อ.คลองท่อม
ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธ.ก.ส. : มีทัศนคติที่ดีและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารเป็นอย่างดียิ่ง สามารถปฏิบัติงานและการดำเนินงานของธนาคารได้ดี
 
ราคาพืชผล - เตือนภัย - ดินและน้ำ - ผลิตภัณฑ์ - ท่องเที่ยว - ภูมิปัญญา - งานวิจัย - กฎหมาย - เกษตรคุ้มทุน - เว็บบอร์ด - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง