ค้นหาภายในเว็บไซต์
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
หน้าแรก
ราคาพืชผล
เตือนภัย
ดินและน้ำ
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว
ภูมิปัญญา
องค์ความรู้
กฎหมาย
เกษตรคุ้มทุน
เว็บบอร์ด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาพืชผล น้ำท่วม/น้ำหลาก ภาวะโลกร้อน ผลผลิตทางการเกษตร โฮมสเตย์ มาตรฐานไทย ฝนแล้ง ภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เกษตรกรคนเก่ง ปราชญ์ชาวบ้าน เทคนิคการลดต้นทุน โครงการวิจัย วิจัยประยุกต์ BAAC RESEARCH NEWS นิตยสารวิชาการณ์ปริทัศน์ กฎหมายชาวบ้าน
หมวดหมู่
 
โครงสร้างสัญญา
๑.         คู่สัญญา (Parties)
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่                                          เมื่อวันที่                                      ระหว่างนาย ก. อยู่บ้านเลขที่                                                                                                                                            (ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ”) ฝ่ายหนึ่ง กับ
            นาย ข. อยู่บ้านเลขที่                                                                             (ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย”) อีกฝ่ายหนึ่ง
 
๒.        อารัมภบท (Whereas Clause)     
            “โดยที่ผู้ซื้อประสงค์ที่จะซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินตามที่นิยามไว้ข้างล่างนี้ (“ทรัพย์สินดัง            กล่าว”) จากผู้ขายและผู้ขายประสงค์ที่จะขายทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อ
            คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันดังต่อไปนี้
                                                   
 
๓.        คำนิยาม (Definition)  
            ในสัญญานี้ให้ถ้อยคำดังต่อไปนี้มีความหมายดังนี้
            “ทรัพย์สินดังกล่าว” หมายถึงที่ดินโฉนดเลขที่                           ตำบล                อำเภอ                     จังหวัด                                      และบ้านเลขที่                                     ซอย                                   ถนน                      อำเภอ                                                              จังหวัด                        ที่ปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าว
 
๔.               สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา (Rights and Obligations of the Parties)
 
            “ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวในราคาและตามเงื่อนไขของการ            ชำระเงินที่กำหนดไว้ในข้อ                
            “ในวันที่ทำสัญญานี้ ผู้ซื้อได้ชำระเงินมัดจำให้แก่ผู้ขายเป็นจำนวน                     บาท (                    บาทถ้วน) ซึ่งผู้ขายได้รับไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อจะชำระเงินส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ขาย                          ในวันที่ผู้ขายไปจดทะเบียนโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม                                             ข้อ            
            “ผู้ขายจะต้องไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑ เดือนนับตั้งแต่วันที่ที่ทำสัญญานี้โดยผู้ขายจะต้องแจ้งนัดให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน หากผู้ซื้อไม่ไปรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวตามนัด ผู้ขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบเงินมัดจำได้”
ฯลฯ
 
๕.        ข้อสัญญามาตรฐาน (Standard or “Boiler Plate” Clauses)
            การโอนสิทธิตามสัญญา (Assignment)
            “ ผู้ซื้อจะโอนสิทธิตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลใดไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขายก่อน”
            ข้อตกลงที่สมบูรณ์ (Entire Agreement)
        “สัญญานี้เป็นข้อตกลงอันสมบูรณ์ระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับการซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าว และเป็นการ            ยกเลิกเพิกถอนข้อตกลงอื่นใดระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่ว่าจะได้กระทำโดยวาจาหรือลาย ลักษณ์อักษรที่อาจกระทำกันขึ้นก่อนหน้านี้”
            การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา (Amendment)
 
        “การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้จะไม่มีผลบังคับ เว้นแต่จะได้กระทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงลายมือชื่อของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย”
 
        การสละสิทธิตามสัญญา (Waiver)
 
        “การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้เพิกเฉยไม่ใช้สิทธิของตนตามข้อหนึ่งข้อใดในสัญญานี้ ไม่ให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิหรือเป็นการตัดสิทธิคู่สัญญาฝ่ายนั้นในการที่จะใช้สิทธิดังกล่าวในภายหลัง การสละสิทธิใดๆตามสัญญานี้จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร”
 
        การบอกกล่าว (Notice)
 
        “คำบอกกล่าวใดๆที่จะต้องกระทำตามสัญญานี้ให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ณ ตำบลที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้นหรือ ณ ตำบลที่อยู่อื่นที่คู่สัญญาฝ่ายนั้นได้แจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว การส่งคำบอกกล่าวอาจกระทำโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โทรสาร หรือทางอื่นใดที่สามารถพิสูจน์การรับได้”
 
        กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญา (Governing Law)
 
        “ให้ใช้กฎหมายไทยบังคับแก่สัญญานี้”
 
        (หมายเหตุ.- สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เลือกกฎหมายไม่ได้อยู่แล้วต้องใช้กฎหมายที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่ตาม ม.๑๖ แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ )
 
            ข้อสัญญาที่ยังคงให้มีผลบังคับต่อไปแม้ว่าข้อสัญญาข้ออื่นจะสิ้นผลแล้ว (Survival Clause)
        “ให้สัญญาข้อ                 (ตัวอย่างเช่น หน้าที่ที่จะไม่เปิดเผยความลับ) ยังคงมีผลบังคับต่อไปไม่มีกำหนดแม้ว่าสัญญาข้ออื่นจะสิ้นผลบังคับแล้วก็ตาม”
 
        การแยกข้อสัญญาส่วนที่เป็นโมฆะออกจากส่วนที่ไม่เป็นโมฆะ (Severability Clause)
        “ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาเป็นโมฆะ ให้คู่สัญญายังคงปฏิบัติตามสัญญาส่วนที่ไม่เป็นโมฆะต่อไป” (ป.พ.พ. มาตรา ๑๗๓)
 
            วิธีระงับข้อพิพาท (Dispute Resolution)
 
        “บรรดาข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้หรือที่เกี่ยวกับสัญญานี้ ให้วินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ การดำเนินกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้กระทำที่กรุเทพหานคร”
 
๖.         คำปิดท้าย
 
            คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยถี่ถ้วนแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ (และประทับตรา) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ณ วันที่และสถานที่ดังที่ระบุไว้ข้างต้น สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ให้คู่สัญญาเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ”

                                               ลายมือชื่อ                                                             
                                                                                  ( นาย ก. )
 
                                               ลายมือชื่อ                                                            
                                                                                 ( นาย ข. )                       ผู้ขาย
                                               ลายมือชื่อ                                                    
                                                        (                                                             )
 
                                               ลายมือชื่อ                                                    พยานผู้ขาย
                                                             (                                             )
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------ข้อมูลจาก สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
วิชา การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย เรื่อง “โครงสร้างของสัญญา”
ของ อาจารย์ไชยวัฒน์ บุนนาค
ราคาพืชผล - เตือนภัย - ดินและน้ำ - ผลิตภัณฑ์ - ท่องเที่ยว - ภูมิปัญญา - งานวิจัย - กฎหมาย - เกษตรคุ้มทุน - เว็บบอร์ด - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง