ค้นหาภายในเว็บไซต์
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
หน้าแรก
ราคาพืชผล
เตือนภัย
ดินและน้ำ
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว
ภูมิปัญญา
องค์ความรู้
กฎหมาย
เกษตรคุ้มทุน
เว็บบอร์ด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาพืชผล น้ำท่วม/น้ำหลาก ภาวะโลกร้อน ผลผลิตทางการเกษตร โฮมสเตย์ มาตรฐานไทย ฝนแล้ง ภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เกษตรกรคนเก่ง ปราชญ์ชาวบ้าน เทคนิคการลดต้นทุน โครงการวิจัย วิจัยประยุกต์ BAAC RESEARCH NEWS นิตยสารวิชาการณ์ปริทัศน์ กฎหมายชาวบ้าน
หมวดหมู่
 
การกระตุ้นให้ทุเรียนออกดอก
เรื่อง : การกระตุ้นให้ทุเรียนออกดอก

ประเภทเทคนิค : เทคนิคการเพิ่มคุณภาพ/ปริมาณผลผลิต
สาขา : ยะหา  สำนักงานจังหวัด : ยะลา
ชื่อ นายสวัสดิ์  พูนสิน
ชื่อคู่สมรส : เสงี่ยม จำนวนบุตร : 1 คน
วันเกิด :   2487
ที่อยู่ : 82 หมู่ 1 บ้านแค่ ต. ตาชี อ. ยะหา จ. ยะลา
รหัสไปรษณีย์ 95120  โทร
การศึกษา : ประถมศึกษา
 
การอบรม/ประสบการณ์ : อบรมตามโครงการของหน่วยงานของรัฐบาล
ปีที่เข้าเป็นลูกค้า : 2516
อาชีพที่ประสบความสำเร็จ : ทุเรียน
ที่ตั้ง :ตำบล ตาชี  อำเภอ  ยะหา จังหวัด ยะลา
ช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาด : ก.ค.- ก.ย.
ช่วงเวลาที่ใช้เทคนิคพิเศษ :
การจัดการด้านการตลาด : พ่อค้ารับซื้อถึงในสวน โดยขายส่งตลาดทั่วไป
ขั้นตอนการผลิต : - จัดระบบการให้น้ำในสวนทุเรียนที่ดี การดูแลทุเรียนในช่วงให้ผลผลิตแล้ว คือ การเตรียมให้มีความสมบูรณ์ มีอาหารสะสมให้เพียงพอ ขั้นตอนหลังเก็บเกี่ยว 1. การตัดแต่งกิ่ง หลังเก็บเกี่ยวให้รีบตัดกิ่งแห้ง กิ่งที่เป็นโรค ทารอยแผลด้วยสารเคมี ป้องกันกำจัดเชื้อราด้วยปูนแดงกินกับหมาก 2. การใส่ปุ๋ยบำรุงต้น ปุ๋ยคอก 15-50 กิโลกรัมต่อต้น ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ประมาณ 3-5 กิโลกรัมต่อต้น 3. วิธีการให้น้ำที่เหมาะสม คือ ให้น้ำแบบโชย ๆ แล้วเว้นระยะ เมื่อเห็นดอกระยะไข่ปลามากพอแล้ว ก็เพิ่มน้ำปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ จนสู่ภาวะปกติ
ขั้นตอนการทำเทคนิคพิเศษ :การปฏิบัติเพื่อช่วยในการออกดอก ในช่วงปลายฤดูฝน เมื่อฝนทิ้งช่วง ให้กำจัดวัชพืชใต้ทรงพุ่ม กวาดเศษหญ้าและในทุเรียนออกจากโคนต้น เพื่อให้ดินแห้งเร็วขึ้น แล้วใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24, 9-24-24 หรือ 12-24-12 ประมาณ 2-3 ก.ก. ต่อต้น เพื่อช่วยในการออกดอก งดการให้น้ำ 10-14 วัน เมื่อสังเกตในทุเรียนเริ่มสลดลง ต้องเริ่มให้น้ำทีละน้อย เพื่อกระตุ้นให้ตาดอกเจริญ อย่าปล่อยให้ขาดน้ำนานจนใบเหลือง ใบตกเพราะตาดอกจะไม่เจริญ ระวังอย่างให้น้ำมากเกินไป ช่อดอกจะเปลี่ยนเป็นใบได้
แผนการพัฒนาการผลิต :
สถานภาพทางสังคม :
บทบาทและการมีส่วนร่วมในสังคม : เป็นเหรัญญิก กลุ่มผลิตยางแผ่นชั้นดี
ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธ.ก.ส. : ธ.ก.ส. เป็นที่รับความช่วยเหลือต่อคนยากจน
 

ราคาพืชผล - เตือนภัย - ดินและน้ำ - ผลิตภัณฑ์ - ท่องเที่ยว - ภูมิปัญญา - งานวิจัย - กฎหมาย - เกษตรคุ้มทุน - เว็บบอร์ด - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง