ค้นหาภายในเว็บไซต์
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
หน้าแรก
ราคาพืชผล
เตือนภัย
ดินและน้ำ
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว
ภูมิปัญญา
องค์ความรู้
กฎหมาย
เกษตรคุ้มทุน
เว็บบอร์ด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาพืชผล น้ำท่วม/น้ำหลาก ภาวะโลกร้อน ผลผลิตทางการเกษตร โฮมสเตย์ มาตรฐานไทย ฝนแล้ง ภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เกษตรกรคนเก่ง ปราชญ์ชาวบ้าน เทคนิคการลดต้นทุน โครงการวิจัย วิจัยประยุกต์ BAAC RESEARCH NEWS นิตยสารวิชาการณ์ปริทัศน์ กฎหมายชาวบ้าน
หมวดหมู่
 
เลี้ยงไก่บนบ่อปลา
เรื่อง : เลี้ยงไก่บนบ่อปลา

ประเภทเทคนิค : เทคนิคการจัดการ
สาขา : บางมูลนาก  สำนักงานจังหวัด : พิจิตร
ชื่อ นางจุฬาลักษณ์  เปี่ยมปรีชา
ชื่อคู่สมรส : นายนิรันดร์ จำนวนบุตร : 1 คน
วันเกิด : 30 ต.ค. 2505
ที่อยู่ : 48 หมู่ 2 บ้านประดู่ต่อ ต. วังงิ้วใต้ อ. กิ่ง อ. ดงเจริญ จ. พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ 66212  โทร
การศึกษา : ปวช.
 
การอบรม/ประสบการณ์ :
ปีที่เข้าเป็นลูกค้า : 2543
อาชีพที่ประสบความสำเร็จ : เกษตรผสมผสาน
ที่ตั้ง :ตำบล วังงิ้วใต้  อำเภอ  กิ่ง อ. ดงเจริญ จังหวัด พิจิตร
ช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาด : พ.ค. - มิ.ย.
ช่วงเวลาที่ใช้เทคนิคพิเศษ :
การจัดการด้านการตลาด : ดำเนินการหาตลาดกับกลุ่มคนที่บริโภคไข่ไก่เป็นหลัก เช่น ร้านขายโจ๊ก ร้านขายขนมเค็ก ร้านขายโรตี ซึ่งร้านเหล่านี้ต้องการไข่ไก่ไปดำเนินธุรกิจค้าขายโดยตรง ซึ่งทำให้การขายไข่ไก่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่วนปลาดุกมีพ่อค้ามารับซื้อโดยตรง
ขั้นตอนการผลิต : 1. จัดสร้างโรงเรือนให้เหมาะสมกับไก่ 2. จัดหาสายพันธุ์เข้ากับพันธุ์ไก่ไข่ 3. ศึกษาหาความรู้และทำความเข้าใจกับไก่ พร้อมขอคำแนะนำจากปศุสัตว์และเกษตรอำเภอ 4. จัดทำกรงไก่ไข่เอง เพื่อให้เหมาะสมในการเก็บผลผลิตไข่ไก่ 5. จัดหาตลาดในการค้าขายเอง
ขั้นตอนการทำเทคนิคพิเศษ :เน้นธรรมชาติเป็นหลักในการทำการเกษตร เช่น ใช้มูลได่เป็นอาหารปลา น้ำในสระก็ใช้ในนาข้าว
แผนการพัฒนาการผลิต : จะเพาะพันธุ์ปลาขายเอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพาะพันธุ์ขายอีกทางหนึ่ง
สถานภาพทางสังคม : มีเกษตรกรหลายรายรู้จักมากขึ้น
บทบาทและการมีส่วนร่วมในสังคม : - ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่สนใจในการทำการเกษตรผสมผสาน
ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธ.ก.ส. : - เข้าหาเกษตรกรได้ดี - สามารถให้คำแนะนำและคำปรึกษาได้ - มีความเข้าใจกับลุกค้าในการทำเกษตรกรรม
 
ราคาพืชผล - เตือนภัย - ดินและน้ำ - ผลิตภัณฑ์ - ท่องเที่ยว - ภูมิปัญญา - งานวิจัย - กฎหมาย - เกษตรคุ้มทุน - เว็บบอร์ด - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง