ค้นหาภายในเว็บไซต์
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
หน้าแรก
ราคาพืชผล
เตือนภัย
ดินและน้ำ
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว
ภูมิปัญญา
องค์ความรู้
กฎหมาย
เกษตรคุ้มทุน
เว็บบอร์ด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาพืชผล น้ำท่วม/น้ำหลาก ภาวะโลกร้อน ผลผลิตทางการเกษตร โฮมสเตย์ มาตรฐานไทย ฝนแล้ง ภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เกษตรกรคนเก่ง ปราชญ์ชาวบ้าน เทคนิคการลดต้นทุน โครงการวิจัย วิจัยประยุกต์ BAAC RESEARCH NEWS นิตยสารวิชาการณ์ปริทัศน์ กฎหมายชาวบ้าน
หมวดหมู่
 
การทำสวน (ลำไย มะม่วง แก้วมังกร)
เรื่อง : การทำสวน (ลำไย มะม่วง แก้วมังกร)

ประเภทเทคนิค : เทคนิคการจัดการ
สาขา : บ้านแพ้ว  สำนักงานจังหวัด : สมุทรสาคร
ชื่อ นายวิรังโก  ดวงจินดา
ชื่อคู่สมรส : นางสมพิศ จำนวนบุตร : 3 คน
วันเกิด :   2488
ที่อยู่ : 24หมู่ 1 บ้านหลักสอง ต. หลักสอง อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ 74120  โทร 034-481567
การศึกษา : ประถมศึกษา
 
การอบรม/ประสบการณ์ : - เคยผ่านการดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการขยายพันธุ์พืช
ปีที่เข้าเป็นลูกค้า :
อาชีพที่ประสบความสำเร็จ : สวนผสม
ที่ตั้ง :ตำบล หลักสอง  อำเภอ  บ้านแพ้ว จังหวัด สมุทรสาคร
ช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาด : ตลอดปี
ช่วงเวลาที่ใช้เทคนิคพิเศษ : ตลอดปี
การจัดการด้านการตลาด : 1. มีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่ 2. ส่งตลาดนครปฐม ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง
ขั้นตอนการผลิต : 1. พยายามหาพันธุ์พืชใหม่ๆ มาปลูก 2. ให้ปุ๋ย ยาที่เหมาะสม 3. การจัดการที่ดี
ขั้นตอนการทำเทคนิคพิเศษ :1. ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. เข้าร่วมการอบรมศึกษาถึงวิธีกาใหม่ๆ อยู่เสมอ
แผนการพัฒนาการผลิต : พยายามหาพันธุ์พืชใหม่มาปลูกเพื่อขยายพันธุ์ และขายพันธุ์ให้กับเกษตรกรทั่วไป
สถานภาพทางสังคม : เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และในหมู่เกษตรกร
บทบาทและการมีส่วนร่วมในสังคม : 1. เป็นผู้นำในการปลูกลำไยพันธุ์ใหม่ 2. เป็นผู้เสาะแสวงหาพันธุ์พืชที่ไม่มีในบ้านเราเข้ามาปลูกเพือ่ขยายพันธุ์ ให้กับเกษตรกรทั่วไป
ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธ.ก.ส. : -ธ.ก.ส. ดำเนินการเหมาะสมแล้ว และเป็นแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกร
 

ราคาพืชผล - เตือนภัย - ดินและน้ำ - ผลิตภัณฑ์ - ท่องเที่ยว - ภูมิปัญญา - งานวิจัย - กฎหมาย - เกษตรคุ้มทุน - เว็บบอร์ด - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง