ค้นหาภายในเว็บไซต์
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
หน้าแรก
ราคาพืชผล
เตือนภัย
ดินและน้ำ
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว
ภูมิปัญญา
องค์ความรู้
กฎหมาย
เกษตรคุ้มทุน
เว็บบอร์ด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาพืชผล น้ำท่วม/น้ำหลาก ภาวะโลกร้อน ผลผลิตทางการเกษตร โฮมสเตย์ มาตรฐานไทย ฝนแล้ง ภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เกษตรกรคนเก่ง ปราชญ์ชาวบ้าน เทคนิคการลดต้นทุน โครงการวิจัย วิจัยประยุกต์ BAAC RESEARCH NEWS นิตยสารวิชาการณ์ปริทัศน์ กฎหมายชาวบ้าน
หมวดหมู่
 
การดูแลบำรุงสวนลำไย
เรื่อง : การดูแลบำรุงสวนลำไย

ประเภทเทคนิค : เทคนิคการดูแลบำรุงรักษา
สาขา : ไทรงาม  สำนักงานจังหวัด : กำแพงเพชร
ชื่อ นายเฉลียว  เรืองอ่อง
ชื่อคู่สมรส : ฉลอม จำนวนบุตร :  คน
วันเกิด :   2494
ที่อยู่ : 107 หมู่ 1 บ้านหนองทอง ต. หนองทอง อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ 62150  โทร
การศึกษา : ประถมศึกษา
 
การอบรม/ประสบการณ์ : - การอบรมการปลูกลำไยที่สมาคมชาวไร่อ้อย อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ปี พ.ศ.2543 - อบรมการปลูกลำไย กรมส่งเสริมการเกษตร โรงแรมเพชร
ปีที่เข้าเป็นลูกค้า :
อาชีพที่ประสบความสำเร็จ : ลำไย
ที่ตั้ง :ตำบล หนองทอง  อำเภอ  ไทรงาม จังหวัด กำแพงเพชร
ช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาด : ส.ค.- ก.ย.
ช่วงเวลาที่ใช้เทคนิคพิเศษ : ต.ค.-.พ.ค.
การจัดการด้านการตลาด : - จัดหาพ่อค้าคนกลางมารับซื้อที่สวน - นำลำไยวางขายเองที่ตลาดประจำอำเภอ
ขั้นตอนการผลิต : - หลังจากเก็บผลผลิตลำไยตามฤดูปกติแล้ว พักต้นประมาณ 1-2 เดือน ก็จะเริ่มบำรุงต้นลำไยโดยการใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ พร้อมกับทำการตัดแต่งกิ่ง เพื่อที่อาหารที่ใส่จะไม่ต้องไปเลี้ยงกิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ - การให้น้ำขณะที่ลำไยกำลังออกดอก ระยะแรก ๆ ไม่ควรให้น้ำเกิน 20% ของความต้องการปกติ ซึ่งหากให้น้ำมากเกินจะทำให้ช่อดอกกลายเป็นช่อใบได้
ขั้นตอนการทำเทคนิคพิเศษ :
แผนการพัฒนาการผลิต : คัดเลือกกิ่งพันธุ์ลำไยชนิดคุณภาพออกจำหน่าย
สถานภาพทางสังคม :
บทบาทและการมีส่วนร่วมในสังคม : - กรรมการหมู่บ้าน - ตัวแทนชมรมผู้ปลูกลำไย ต.หนองทอง
ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธ.ก.ส. : ให้การบริการที่เป็นที่ประทับใจ ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารในด้านเงินทุน และความเอาใจใส่ดูแลก็คงไม่สามารถมีวันนี้ได้
 
ราคาพืชผล - เตือนภัย - ดินและน้ำ - ผลิตภัณฑ์ - ท่องเที่ยว - ภูมิปัญญา - งานวิจัย - กฎหมาย - เกษตรคุ้มทุน - เว็บบอร์ด - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง