ค้นหาภายในเว็บไซต์
วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558
หน้าแรก
ราคาพืชผล
เตือนภัย
ดินและน้ำ
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว
ภูมิปัญญา
องค์ความรู้
กฎหมาย
เกษตรคุ้มทุน
เว็บบอร์ด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาพืชผล น้ำท่วม/น้ำหลาก ภาวะโลกร้อน ผลผลิตทางการเกษตร โฮมสเตย์ มาตรฐานไทย ฝนแล้ง ภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เกษตรกรคนเก่ง ปราชญ์ชาวบ้าน เทคนิคการลดต้นทุน โครงการวิจัย วิจัยประยุกต์ BAAC RESEARCH NEWS นิตยสารวิชาการณ์ปริทัศน์ กฎหมายชาวบ้าน
หมวดหมู่
 
เกษตรผสมผสาน
เรื่อง : เกษตรผสมผสาน

ประเภทเทคนิค : เทคนิคการจัดการ
สาขา : สวี  สำนักงานจังหวัด : ชุมพร
ชื่อ นายสมบูรณ์  ศรีสุบัติ
ชื่อคู่สมรส : นางยุพิน จำนวนบุตร : 1 คน
วันเกิด : 17 พ.ค. 2493
ที่อยู่ : 14 หมู่ที่ 6 บ้านทอนอม ต. ช่องไม้แก้ว อ. ทุ่งตะโก จ. ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ 86220  โทร 01-2676139
การศึกษา : ประถมศึกษา
 
การอบรม/ประสบการณ์ : -
ปีที่เข้าเป็นลูกค้า :
อาชีพที่ประสบความสำเร็จ : เกษตรผสมผสาน
ที่ตั้ง :ตำบล ช่องไม้แก้ว  อำเภอ  ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร
ช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาด : ตลอดทั้งปี
ช่วงเวลาที่ใช้เทคนิคพิเศษ :
การจัดการด้านการตลาด : ผลผลิตผลไม้ มีพ่อค้ารับซื้อถึงในสวน ลูกสุกร และปลาดุก มีลูกค้าติดต่อขอซื้อทั้งในฟาร์ม พืชผัก เช่น ใบโหระพา,กระเพรา,ส้มจี๊ด,พริก นำส่งพ่อค้าขาประจำในเมืองชุมพร ทุกวัน วัตถุดิบ สำหรับทำเครื่องแกง เช่น ข่า,ตะไคร้,ขมิ้น,กระชาย,พริก ส่งให้กับพ่อค้าขาประจำเพื่อทำเครื่องแกง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง กล้วยเล็บมือนาง ส่งจำหน่าย พ่อค้าขาประจำเพื่อแปรรูปเป็นกล้วยเล็บมือนางอบน้ำผึ้ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ขั้นตอนการผลิต : - เดิมปลูกทุเรียน จำนวน 700 ต้น มังคุด 150 ต้น รายได้ ปีละประมาณ 330,000 บาท (17/-/-) - ปัจจุบันปลูกพืชผักแซมในสวนผลไม้ เช่น ข่า,ตะไคร้,ขมิ้น,กระชาย,พริก,ใบโหระพา,ใบกระเพรา,ผักชีฝรั่ง,ส้มจี๊ด 700 ต้น เต็มพื้นที่ ทั้ง 17/-/- ปลูกกล้วยเล็บมือนาง 700 ต้น - เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ จำนวน 20 ตัว จำหน่ายลูกสุกร ปีละ 200 ตัว ๆ ละ 900 บาท - เลี้ยงปลาดุก จำนวน 20,000 ตัว
ขั้นตอนการทำเทคนิคพิเศษ :เกษตรกรมีประสบการณ์ ในการดำเนินการประมาณ 4 ปี ให้การดูแลบำรุงรักษา โดยการพึ่งพาอาศัยกันภายในฟาร์ม เช่น หมักมูลของสุกรเป็นปุ๋ย ใช้บำรุงรักษาผลไม้ ผละพืชผัก ซึ่งมีความเพียงพอทำให้สามารถ ลดค่าใช้จ่าย ปัจจุบันเกษตรมีรายได้ดังต่อไปนี้ ขายผักชี มีรายได้วันละ 500 บาท ทุกวัน ขายวัตถุดิบทำเครื่องแกง สัปดาห์ละ 5,200 บาท ขายกล้วยเล็บมือนาง สัปดาห์ละ 5,000 บาท ขายปลาดุกสัปดาห์ละ 500 บาท ขายผลไม้ ปีละ 330,000 บาท ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เป็น รายวัน รายเดือน และรายปี
แผนการพัฒนาการผลิต : - เกษตรกรจะรวมกลุ่มเกษตรกรในละแวกใหล้เคียงเพื่อทำการผลิตวัตถุดิบในการผลิตเครื่องแกงส่งจำหน่ายซึ่งมีความต้องการของตลาดสูง โดยจะจัดส่ง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ขยายตลาดเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และ เกษตรกรในหมู่บ้าน
สถานภาพทางสังคม : มีบทบาทเพิ่มขึ้น
บทบาทและการมีส่วนร่วมในสังคม : ประธานกองทุนหมู่บ้าน
ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธ.ก.ส. : เป็นสถาบันการเงินที่ ให้การสนับสนุนทางด้านเงินทุน พร้อมทั้งแนะนำกำกับและส่งเสริมอาชพ เป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทในการพัฒนาชนบท
ราคาพืชผล - เตือนภัย - ดินและน้ำ - ผลิตภัณฑ์ - ท่องเที่ยว - ภูมิปัญญา - งานวิจัย - กฎหมาย - เกษตรคุ้มทุน - เว็บบอร์ด - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง