ค้นหาภายในเว็บไซต์
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
หน้าแรก
ราคาพืชผล
เตือนภัย
ดินและน้ำ
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว
ภูมิปัญญา
องค์ความรู้
กฎหมาย
เกษตรคุ้มทุน
เว็บบอร์ด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาพืชผล น้ำท่วม/น้ำหลาก ภาวะโลกร้อน ผลผลิตทางการเกษตร โฮมสเตย์ มาตรฐานไทย ฝนแล้ง ภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เกษตรกรคนเก่ง ปราชญ์ชาวบ้าน เทคนิคการลดต้นทุน โครงการวิจัย วิจัยประยุกต์ BAAC RESEARCH NEWS นิตยสารวิชาการณ์ปริทัศน์ กฎหมายชาวบ้าน
หมวดหมู่
 
การดูแลบำรุงส้มโอหลังเก็บเกี่ยว
เรื่อง : การดูแลบำรุงส้มโอหลังเก็บเกี่ยว

ประเภทเทคนิค : เทคนิคการดูแลบำรุงรักษา
สาขา : ศรีมหาโพธิ  สำนักงานจังหวัด : ปราจีนบุรี
ชื่อ นายประจวบ  หนองกระทุ่ม
ชื่อคู่สมรส : ประดิษฐ์ จำนวนบุตร : 4 คน
วันเกิด : 14 ม.ค. 2487
ที่อยู่ : 79 หมู่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม ต. ศรีมหาโพธิ อ. ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ 25140  โทร
การศึกษา : มัธยมศึกษา
 
การอบรม/ประสบการณ์ :
ปีที่เข้าเป็นลูกค้า : 2510
อาชีพที่ประสบความสำเร็จ : ส้มโอ
ที่ตั้ง :ตำบล ศรีมหาโพธิ  อำเภอ  ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี
ช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาด : ส.ค.-ก.ย.
ช่วงเวลาที่ใช้เทคนิคพิเศษ : ธ.ค.
การจัดการด้านการตลาด : จะมีผู้ซื้อมาดูที่สวน และจะทำการคัดเกรดตีราคาส้มโอขนาด 17 นิ้วขึ้นไป ราคาลูกละ 28 บาท ส้มโอขนาดต่ำว่า 17 นิ้ว และลูกละ 10-15 บาท โดยผู้ซื้อจะนำรถมาบรรทุกขนออกจากสวนเอง
ขั้นตอนการผลิต : แต่เดิมลูกค้ามีต้นส้มโอพันธุ์ทองดี จำนวน 2 ต้น แล้วทำการตอนกิ่ง ปลูกระยะเริ่มแรกจำนวน 60 ต้น คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 3/3/- ไร่ ต่อมาได้ซื้อที่ดินเพิ่ม 12 ไร่ และรวมกับที่ดินของตนเอง 18 ไร่ รวมเป็น 30 ไร่ ปัจจุบันมีเนื้อที่ปลูกทั้งหมด 55 ไร่ โดยขุดหลุมปลูกกว้าง 50 ซม. ยาว 50 ซม. ลึก 50 ซม. พร้อมปุ๋ยเคมีรองก้นหลุม แล้วทำกิ่งพันธุ์ส้มโอมาปลูกใช้ระยะ 10x10 เมตร 1 ไร่จะปลูกได้ประมาณ 16 ต้น จะมีการรดน้ำ 1 วันเว้น 2 วัน/ครั้ง มีการดูแลรักษาโดยให้ปุ๋ยคอก 1 ครั้ง ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 2 ครั้ง ใช้ระยะห่างกันประมาณ 4 เดือน/ครั้ง ส้มโอจะให้ผลผลิตในปีที่ 4-5 โดยให้ผลผลิตเฉลี่ยต้นละ 30 ผล 1 ไร่จะให้ผลผลิต 400 ผล ราคาผลละประมาณ 15 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท/ไร่ ส้มโออายุ 8 ปีขึ้นไป ให้ผลผลิตต้นละ 300-400 ผล 1 ไร่จะให้ผลผลิต 4,800-6,400 ผล ราคาผลละ 15 บาท เป็นเงิน 72,000-96,000 บาท/ไร่
ขั้นตอนการทำเทคนิคพิเศษ :หลังจากเก็บผลส้มโอหมดในเดือน ส.ค. แล้วตัดแต่งกิ่งใส่ปุ๋ยบำรุงต้น (สูตร 19-19-19) ประมาณเดือน ธ.ค.จะรดน้ำให้ชุ่ม เพื่อให้ออกดอกและติดผล โดยให้ปุ๋ยทางใบ+ยาจับใบ+อาหารเสริม ต้นส้มโอที่ออกผลผลิตจำนวนมาก ๆ จะตัดลูกเบี้ยวทิ้งและลูกที่ไม่สมบูรณ์ กิ่งที่ออกผลมากตัดทิ้งเป็นบางส่วน คงเหลือประมาณต้นละ 300-400 ผล/ต้น จะมีการฉีดยาเพลี้ยไฟและไรแดง ในระหว่างนี้จะมีการให้น้ำ 3 วัน/ครั้ง ไปจนถึงเดือน พ.ค. จึงหยุดและจะเก็บผลในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย.
แผนการพัฒนาการผลิต : ต้นส้มโอที่ปลูกมาเป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปีขึ้นไป ผลผลิตของส้มโอจะเริ่มลดลง เกษตรกรมีแผนการตัดต้นเก่าที่อายุมากทิ้งและปลูกต้นส้มโอต้นใหม่แทนที่และจะมีการปลูกขนุนพันธุ์ทองสุดใจแซมระหว่างส้มโอที่ปลูกอยู่เดิม
สถานภาพทางสังคม : เป็นเหรัญญิกของกลุ่มออมทรัพย์กู้ภัยเศรษฐกิจ ศ.30
บทบาทและการมีส่วนร่วมในสังคม :
ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธ.ก.ส. : ช่วยเหลือในด้านแหล่งเงินทุนให้กู้ไปลงทุน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่านายทุน
 
ราคาพืชผล - เตือนภัย - ดินและน้ำ - ผลิตภัณฑ์ - ท่องเที่ยว - ภูมิปัญญา - งานวิจัย - กฎหมาย - เกษตรคุ้มทุน - เว็บบอร์ด - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง