ค้นหาภายในเว็บไซต์
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
หน้าแรก
ราคาพืชผล
เตือนภัย
ดินและน้ำ
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว
ภูมิปัญญา
องค์ความรู้
กฎหมาย
เกษตรคุ้มทุน
เว็บบอร์ด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาพืชผล น้ำท่วม/น้ำหลาก ภาวะโลกร้อน ผลผลิตทางการเกษตร โฮมสเตย์ มาตรฐานไทย ฝนแล้ง ภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เกษตรกรคนเก่ง ปราชญ์ชาวบ้าน เทคนิคการลดต้นทุน โครงการวิจัย วิจัยประยุกต์ BAAC RESEARCH NEWS นิตยสารวิชาการณ์ปริทัศน์ กฎหมายชาวบ้าน
หมวดหมู่
 
สุกรขุน
เรื่อง : สุกรขุน

ประเภทเทคนิค : เทคนิคการดูแลบำรุงรักษา
สาขา : เชียงคาน  สำนักงานจังหวัด : เลย
ชื่อ นายกะรุ  กำเนิด
ชื่อคู่สมรส : นางทัน จำนวนบุตร : 3 คน
วันเกิด : 7 ก.พ. 2495
ที่อยู่ : 29/6 หมู่ 1 บ้านโสกเก่า ต. เขาแก้ว อ. เชียงคาน จ. เลย
รหัสไปรษณีย์ 42110  โทร
การศึกษา : ประถมศึกษา
 
การอบรม/ประสบการณ์ :
ปีที่เข้าเป็นลูกค้า : 2536
อาชีพที่ประสบความสำเร็จ : สุกร
ที่ตั้ง :ตำบล เขาแก้ว  อำเภอ  เชียงคาน จังหวัด เลย
ช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาด : มี.ค. -มิ.ย. -ก.ย. -ธ.ค.
ช่วงเวลาที่ใช้เทคนิคพิเศษ :
การจัดการด้านการตลาด : สุกรขุนมีพ่อค้าจากต่างจังหวัดมารับซื้อซึ่งเป็นของประจำกัน ส่วนน้ำมันผลิตขายให้เกษตรรกทั่วๆ ไปในตำบลเขาแก้ว แทบไม่พอขาย
ขั้นตอนการผลิต : เริ่มตั้งแต่การซื้อลูกสุกรมาเลี้ยงขุน โดยให้อาหารสำเร็จรูปผสมกับปลายข้าว รำ โดยให้กินตลอดเวลา ที่สำคัญต้องมีน้ำให้กินตลอดวัน จะทำการขุนอยู่ 4 เดือน น้ำหนักสุกรจะได้โดยเฉลี่ย 100-120 กก.เมื่อน้ำหนักสุกรได้แล้วก็จะทำการอจ้งต่อพ่อค้าให้มารับซื้อถึงโครงการ
ขั้นตอนการทำเทคนิคพิเศษ :การคัดเลือกสุกร โดยจะซื้อที่ฟาร์มที่เชื่อถือได้ และเจริญเติบโตเร็ว เพราะการเลี้ยงสุกรขุนนั้นข้อสำคัญอยู่ที่พันธุ์และการเจริญเติบโต
แผนการพัฒนาการผลิต : จะผลิตสุกรขุนเพิม่ขึ้นอีกเพราะมีโรงสีข้าวเป็นของตนเอง สามารถผลิตรำและปลายข้าวได้เองจะทำให้ประหยัดต้นทุนอีกทางหนึ่ง
สถานภาพทางสังคม : ชาวบ้านรักและนับถือ
บทบาทและการมีส่วนร่วมในสังคม :
ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธ.ก.ส. : -ธ.ก.ส. เป็นสถาบันที่ให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ลูกค้าเสมอมา ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
ราคาพืชผล - เตือนภัย - ดินและน้ำ - ผลิตภัณฑ์ - ท่องเที่ยว - ภูมิปัญญา - งานวิจัย - กฎหมาย - เกษตรคุ้มทุน - เว็บบอร์ด - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง