ค้นหาภายในเว็บไซต์
วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558
หน้าแรก
ราคาพืชผล
เตือนภัย
ดินและน้ำ
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว
ภูมิปัญญา
องค์ความรู้
กฎหมาย
เกษตรคุ้มทุน
เว็บบอร์ด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาพืชผล น้ำท่วม/น้ำหลาก ภาวะโลกร้อน ผลผลิตทางการเกษตร โฮมสเตย์ มาตรฐานไทย ฝนแล้ง ภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เกษตรกรคนเก่ง ปราชญ์ชาวบ้าน เทคนิคการลดต้นทุน โครงการวิจัย วิจัยประยุกต์ BAAC RESEARCH NEWS นิตยสารวิชาการณ์ปริทัศน์ กฎหมายชาวบ้าน
หมวดหมู่
 
หนังสือมอบอำนาจ
ประโยชน์ของ “หนังสือมอบอำนาจ” นั้นช่วยทุ่นแรงประหยัดเวลาได้มากมาย
มาศึกษาวิธีการทำ “หนังสือมอบอำนาจ”ให้ถูกต้องกันดีกว่า
                ข้อแรก ควรทำหนังสือมอบอำนาจเป็นหนังสือเสมอ ก็ขนาดทำสัญญาเรายังควรทำเป็นหนังสือเลย
                ข้อสอง ระบุทั้งชื่อ อายุ และรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจให้ชัดเจน เป็นการป้องกันผู้อื่นแอบเอาไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง เรารู้จักหน้า แต่เราไม่มีทางรู้ได้ว่าคนๆนั้นเป็นใครจริงๆจนกว่าจะได้ดูบัตรประจำตัวประชาชนประกอบ
                ข้อสาม มอบอำนาจให้ไปทำสิ่งใด ควรระบุให้ชัดเจน เช่น มอบอำนาจ ให้ไปลงนามในสัญญา ก็ไม่ควรระบุสัญญาลอยๆ แต่ให้ระบุชื่อเต็มของสัญญา ลงนามกับใคร มอบอำนาจให้ไปรับเงิน เงินอะไร รับมอบจากใคร มอบอำนาจให้ไปแจ้งความร้องทุกข์ ดำเนินคดีกับใคร ข้อหาอะไร แจ้งความที่ไหน ฯลฯ
ข้อสี่ จะให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิที่จะมอบอำนาจช่วงหรือไม่ ระบุไว้เลยดีกว่า ยกตัวอย่างบริษัทใหญ่ๆที่กรรมการมีภาระหน้าที่มากมายจะให้มาเซ็นเอกสารทุกฉบับของบริษัท ก็ไม่ต้องเอาเวลาไปคิดค้าขายทำมาหากินกันพอดี ทั้งจะต้องมานั่งทำหนังสือมอบอำนาจกันทุกวัน ก็ไม่สะดวก กรรมการอาจทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้จัดการฝ่ายการเงินหรือผู้จัดการฝ่ายต่างๆมีอำนาจดำเนินการต่างๆและในขณะเดียวกันก็อนุญาตให้ท่านผู้จัดการสามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานคนใดคนหนึ่งไปดำเนินการในเรื่องที่เป็นรายละเอียดหรือการติดต่องานได้
อย่าลืมว่าควรจะระบุให้ชัดเจน แต่ก็ไม่ควรแคบเกินไปจนต้องมีการทำหนังสือมอบอำนาจกันหลายเที่ยว 
ถ้าจะว่าไป เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในดุลพินิจของท่านผู้อ่านว่าจะมอบอำนาจให้ทำเพียงเรื่องเดียวหรือมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยมีอำนาจที่จะทำเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แล้วเสร็จด้วยก็ได้ ที่สำคัญก็คือ เขียนตรงจุดนี้ให้ตรงกับที่ท่านต้องการ เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหากับทั้งผู้รับมอบอำนาจในการไปทำเกินอำนาจที่ท่านตั้งใจมอบหมายให้ หรือกับผู้รับมอบอำนาจที่อาจทำหน้าที่ได้ไม่ครบถ้วนเพราะข้อความในหนังสือมอบอำนาจแคบเกินไป                                                                                                            
ข้อห้า หนังสือมอบอำนาจควรมีวันที่หมดอายุชัดเจน ทั้งนี้เป็นการตัดไฟแต่ต้นลม บางครั้งมีการล้มเลิกโครงการไปแล้ว แต่ยังมีหนังสือมอบอำนาจให้มีอำนาจเจรจาทำข้อตกลงอยู่ หลายๆครั้งที่มีการตามมายกเลิกหนังสือมอบอำนาจกันวุ่นวาย
ในกรณีที่เป็นการมอบอำนาจให้ติดต่อหน่วยงานราชการหรือประกอบธุรกรรมใดๆที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ก็ขอเสนอว่าหนังสือมอบอำนาจไม่ควรมีอายุเกิน ๑ ปี ทนลำบากทำหนังสือมอบอำนาจใหม่ทุกต้นปีดีกว่ามีหนังสือมอบอำนาจที่มีผลใช้บังคับ แต่ผู้รับมอบอำนาจลาออกไปแล้ว
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลจาก หนังสือ “รู้ไว้...ไม่เสียค่าโง่” ของ มานิดา ซินเมอร์แมน
ภาพประกอบจาก:www.weloveshopping.com
 
 
 
ราคาพืชผล - เตือนภัย - ดินและน้ำ - ผลิตภัณฑ์ - ท่องเที่ยว - ภูมิปัญญา - งานวิจัย - กฎหมาย - เกษตรคุ้มทุน - เว็บบอร์ด - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง