ค้นหาภายในเว็บไซต์
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
หน้าแรก
ราคาพืชผล
เตือนภัย
ดินและน้ำ
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว
ภูมิปัญญา
องค์ความรู้
กฎหมาย
เกษตรคุ้มทุน
เว็บบอร์ด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาพืชผล น้ำท่วม/น้ำหลาก ภาวะโลกร้อน ผลผลิตทางการเกษตร โฮมสเตย์ มาตรฐานไทย ฝนแล้ง ภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เกษตรกรคนเก่ง ปราชญ์ชาวบ้าน เทคนิคการลดต้นทุน โครงการวิจัย วิจัยประยุกต์ BAAC RESEARCH NEWS นิตยสารวิชาการณ์ปริทัศน์ กฎหมายชาวบ้าน
หมวดหมู่
 
เอกสารราชการ
เอกสารอีกประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องในทางกฎหมาย คือ “เอกสารราชการ” ซึ่งมีความหมายและลักษณะที่แตกต่างจากเอกสารสิทธิ
            เอกสารราชการ ตามบทนิยามในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๘) หมายความว่าเอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้ทำขึ้นหรือรับรองในหน้าที่และให้หมายความรวมถึงสำเนาเอกสารนั้นๆที่เจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่ด้วย
๑.     คำว่า เอกสารราชการ มาตรา ๑ (๘) หรือ มาตรา ๒๖๕ ประมวลกฎหมาย
อาญา หมายถึงเอกสารของทางราชการไทยเท่านั้น (คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๔๖๖/๒๕๓๓ , ๒๓๒๘/๒๕๔๑)
๒.    ต้องเป็นเอกสารที่เจ้าพนักงานได้ทำขึ้นหรือเพื่อรับรองในหน้าที่
ก.      เอกสารที่เจ้าพนักงานได้ทำขึ้นในหน้าที่
เช่น หนังสือเดินทาง (คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๗๗/๒๕๓๗) บัตรประจำตัวประชาชน (คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๐๙/๒๕๓๔) บัตรประจำตัวข้าราชการ (คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๗๙/๒๕๒๒) ซึ่งเจ้าพนักงานได้ทำขึ้นในหน้าที่เป็นเอกสารราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
(คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๐/๒๕๐๗) ป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ (คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๕๗/๒๕๒๔) แผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีรถยนต์ (คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๔๙๒/๒๕๓๖) หมายเลขเครื่องยนต์ (คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๙๐/๒๕๓๖) หนังสือคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ (คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๗๐/๒๕๔๑) หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) (คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๘๔/๒๕๓๑) โฉนดที่ดิน (คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๓๓/๒๔๗๑) บันทึกการจับกุม (คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๑๔-๒๐๑๕/๒๕๓๙)
            ข้อสังเกต ถ้าไม่ใช่เอกสารที่เจ้าพนักงานได้ทำขึ้นก็ไม่เป็นเอกสารราชการ เช่น บันทึกที่จำเลยเขียนขึ้นไว้ทั้งฉบับและทำขึ้นไว้เป็นส่วนตัว โดยจำเลยมิได้มีหน้าที่ราชการนั้น มิใช่เอกสารราชการ (คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๑๒/๒๕๐๗) แผ่นป้ายแสดงการประกันภัย คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มิใช่เอกสารราชการซึ่งเจ้าพนักงานได้ทำขึ้น หรือรับรองในหน้าที่ มิใช่เอกสารราชการ (คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๒/๒๕๔๒)
            นอกจากนี้เอกสารที่เอกชนทำขึ้นและยื่นต่อทางราชการก็ไม่ใช่เอกสารราชการ เช่น ใบมอบฉันทะให้จดทะเบียนที่ดิน (คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๕๒/๒๔๗๘)
ข.     เอกสารที่เจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่
หมายถึง รับรองว่าได้มีการทำเอกสารขึ้นจริง แต่มิได้รับรองถึงในข้อความนั้นด้วย เช่น หนังสือรับรองราคาที่ดินที่เจ้าพนักงานที่ดินออกให้ (คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๙๖๙/๒๕๓๐)
ค.     สำเนาเอกสารที่เจ้าพนักงานรับรอง
ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ อธิบายว่า หมายความถึงสำเนาของเอกสารที่เจ้า
พนักงานทำหรือที่เจ้าพนักงานรับรองและเจ้าพนักงานรับรองสำเนานั้นอีกชั้นหนึ่ง เช่น สำเนาเอกสารมหาชนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ตามมาตรา ๑๒๗
สำเนาเอกสารหรือคำพิพากษาตาม มาตรา ๕๔ สำเนาทะเบียนสำมะโนครัว เป็นต้น
            ข้อสังเกต เอกสารฉบับหนึ่งอาจเป็นทั้งเอกสารสิทธิและเอกสารราชการในฉบับเดียวกัน เรียกว่า เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ” เช่น โฉนดที่ดิน เป็นทั้งเอกสารสิทธิและเอกสารราชการ (คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๙๐๔/๒๕๔๐) หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓.ก.) (คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๕๘/๒๕๔๒) สำเนาใบรับเงินค่าปรับในการเปรียบเทียบปรับคดีอาญา เป็นเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ แสดงว่าได้เสียค่าปรับแล้ว (คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๕/๒๕๒๑)
            ความผิดที่เกี่ยวกับเอกสารสิทธิและเอกสารราชการ
            ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๕ ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือ เอกสารราชการ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
            ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๖ ผู้ใดปลอมเอกสารดังต่อไปนี้
(๑)   เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ
(๒)พินัยกรรม
(๓)ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบสำคัญของใบหุ้น หรือใบหุ้นกู้
(๔)ตั๋วเงิน หรือ
(๕)บัตรเงินฝาก
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง
สองแสนบาท
            ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๗ ผู้ใดแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชน เอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
            ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๘ ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดตามมาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ หรือ มาตรา ๒๖๗ ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ
            ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคแรกเป็นผู้ปลอมเอกสารนั้น หรือเป็นผู้แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความนั้นเอง ให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียว
 
 
 
 
ข้อมูลจาก : หนังสือรวมคำบรรยายกฎหมาย โดยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ภาคที่ ๑ ๒๕๕๑ สมัยที่ ๖๑ เล่มที่ ๑๓ หัวข้อวิชากฎหมายอาญา โดย อ.วีระวัฒน์ ปวราจารย์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา
ราคาพืชผล - เตือนภัย - ดินและน้ำ - ผลิตภัณฑ์ - ท่องเที่ยว - ภูมิปัญญา - งานวิจัย - กฎหมาย - เกษตรคุ้มทุน - เว็บบอร์ด - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง