ค้นหาภายในเว็บไซต์
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
หน้าแรก
ราคาพืชผล
เตือนภัย
ดินและน้ำ
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว
ภูมิปัญญา
องค์ความรู้
กฎหมาย
เกษตรคุ้มทุน
เว็บบอร์ด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาพืชผล น้ำท่วม/น้ำหลาก ภาวะโลกร้อน ผลผลิตทางการเกษตร โฮมสเตย์ มาตรฐานไทย ฝนแล้ง ภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เกษตรกรคนเก่ง ปราชญ์ชาวบ้าน เทคนิคการลดต้นทุน โครงการวิจัย วิจัยประยุกต์ BAAC RESEARCH NEWS นิตยสารวิชาการณ์ปริทัศน์ กฎหมายชาวบ้าน
หมวดหมู่
 
การอุทธรณ์คำพิพากษา
การอุทธรณ์คำพิพากษา
            คดีที่ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาไปแล้ว คู่ความฝ่ายใดที่ไม่พอใจคำพิพากษาดังกล่าวย่อมมีสิทธิที่จะอุทธรณ์คำพิพากษานั้นได้ เว้นแต่จะเข้ากรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องห้ามอุทธรณ์
            การยื่นอุทธรณ์นั้น กฎหมายกำหนดให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่พิจารณาคดีนั้น (หมายถึงศาลอาญา ศาลจังหวัด หรือศาลแขวง ฯลฯ แล้วแต่กรณี) ในกำหนด ๑ เดือนนับแต่วันอ่านคำพิพากษา หรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คู่ความฝ่ายที่อุทธรณ์ฟัง ซึ่งเมื่อศาลส่งสำเนาอุทธรณ์ให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งแล้ว ฝ่ายนั้นต้องยื่นคำแก้อุทธรณ์ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาอุทธรณ์
            อุทธรณ์ที่ยื่นต่อศาลแล้ว ผู้อุทธรณ์อาจยื่นคำร้องขอถอนได้โดยยื่นต่อศาลชั้นต้นในกรณีที่ศาลชั้นต้นยังไม่ได้ส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์ แต่หากศาลชั้นต้นส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์แล้ว คำร้องขอถอนอุทธรณ์ดังกล่าวอาจไปยื่นต่อศาลอุทธรณ์โดยตรง หรือยื่นต่อศาลชั้นต้นเพื่อส่งไปยังศาลอุทธรณ์เพื่อสั่งคำร้องดังกล่าวได้
            คดีที่อยู่ในการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ เมื่อศาลอุทธรณ์พิจารณาคคีเสร็จแล้วก็จะนัดวันฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีนั้นๆต่อไป โดยการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อาจอ่านที่ศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์อาจส่งคำพิพากษานั้นๆไปให้ศาลชั้นต้นที่พิจารณาคดีนั้นมาแต่แรกอ่านก็ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วศาลอุทธรณ์มักส่งไปให้ศาลชั้นต้น
ที่พิจารณาคดีนั้นมาแต่แรกเป็นผู้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีนั้นๆให้คู่ความฟัง
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลจาก : หนังสือรวมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ โดย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ สำนักงานอัยการสูงสุด
ภาพประกอบจาก www.learners.in.th
 
ราคาพืชผล - เตือนภัย - ดินและน้ำ - ผลิตภัณฑ์ - ท่องเที่ยว - ภูมิปัญญา - งานวิจัย - กฎหมาย - เกษตรคุ้มทุน - เว็บบอร์ด - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง