ค้นหาภายในเว็บไซต์
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
หน้าแรก
ราคาพืชผล
เตือนภัย
ดินและน้ำ
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว
ภูมิปัญญา
องค์ความรู้
กฎหมาย
เกษตรคุ้มทุน
เว็บบอร์ด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาพืชผล น้ำท่วม/น้ำหลาก ภาวะโลกร้อน ผลผลิตทางการเกษตร โฮมสเตย์ มาตรฐานไทย ฝนแล้ง ภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เกษตรกรคนเก่ง ปราชญ์ชาวบ้าน เทคนิคการลดต้นทุน โครงการวิจัย วิจัยประยุกต์ BAAC RESEARCH NEWS นิตยสารวิชาการณ์ปริทัศน์ กฎหมายชาวบ้าน
หมวดหมู่
 
คดีคุ้มครองผู้บริโภค
คดีคุ้มครองผู้บริโภค

คดีผู้บริโภคคืออะไร
     คดีผู้บริโภค คือ
(1) คดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามกฎหมาย กับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมาย     อันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ
(2) คดีแพ่งตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
(3) คดีแพ่งที่เกี่ยวพันกันกับคดีตาม (1) หรือ (2)
(4) คดีแพ่งที่มีกฎหมายบัญญัติให้ใช้วิธีพิจารณาคดีตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
 
ผู้บริโภคคือใคร
     ผู้บริโภคแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
1. ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ
2. ผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ
3. ผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม
ผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามกฎหมาย
     ปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 3 องค์กร ได้แก่
1. คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522
2. สมาคมที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522
3. มูลนิธิที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
 
ผู้ประกอบธุรกิจหรือใคร
     “ผู้ประกอบธุรกิจคือผู้ขาย ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย ผู้ซื้อเพื่อขายต่อซึ่งสินค้าหรือผู้ให้บริการ และหมายความรวมถึง  ผู้ประกอบกิจการโฆษณาด้วย
 
ลักษณะของคดีผู้บริโภค
1. ต้องเป็นคดีแพ่ง
2. ต้องเป็นคดีพิพาทระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามกฎหมายกับผู้ประกอบธุรกิจ
3. ต้องเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
4. ต้องเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ

คดีผู้บริโภคต้องยื่นฟ้องที่ศาลไหน?
กรณีผู้ประกอบธุรกิจฟ้องผู้บริโภค
**ยื่นฟ้องต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลเท่านั้น
กรณีผู้บริโภคฟ้องผู้ประกอบธุรกิจ
**ยื่นคำฟ้องเป็นหนังสือหรือฟ้องด้วยวาจาต่อศาลที่
          (1) มูลคดีเกิด
          (2) จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล
          (3) อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ในเขตศาล
 
เอกสารที่ต้องใช้ในกรณีที่ผู้บริโภคยื่นฟ้องผู้ประกอบธุรกิจ
     ในคดีที่ผู้บริโภคเป็นโจทก์อาจฟ้องด้วยวาจาหรือฟ้องเป็นหนังสือก็ได้ ในกรณีฟ้องด้วยวาจาเพื่อความสะดวกในการบันทึกรายละเอียดของคำฟ้อง ควรเตรียมเอกสารประกอบ   คำฟ้อง เช่นสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลหนังสือรับรองบริษัท เอกสารเกี่ยวกับสัญญาใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีกรณีผู้บริโภคเป็นโจทก์
     ในกรณีผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคเป็นโจทก์        ฟ้องผู้ประกอบธุรกิจได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง    แต่ไม่รวมถึงความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นที่สุด

คดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัตวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
     ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการมากขึ้น ในขณะที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังความขาดความรู้ในเรื่องของคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนเทคนิคการตลาดของผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งยังขาดอำนาจต่อรองในการทำสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ ทำให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอ และเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น กระบวนการในการเรียกร้องค่าเสียหายก็ต้องใช้เวลานานและสร้างความยุ่งยากให้แก่ผู้บริโภคที่จะต้องพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงต่างๆซึ่งไม่อยู่ในความรู้เห็นของตนเองและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีสูง ผู้บริโภคจึงตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบจนบางครั้งนำไปสู่การใช้วิธีการที่รุนแรง และก่อให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างผู้ประกอบธุระกิจกับกล่มผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม อันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  ดังนั้น พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคจึงได้จัดให้มีระบบกระบวนการที่เอื้อต่อการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายได้รับการแก้ไขเยียวยาด้วยความรวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพอันเป็นการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค

ที่มา: www.kppc.coj.go.th
 
ราคาพืชผล - เตือนภัย - ดินและน้ำ - ผลิตภัณฑ์ - ท่องเที่ยว - ภูมิปัญญา - งานวิจัย - กฎหมาย - เกษตรคุ้มทุน - เว็บบอร์ด - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง