ค้นหาภายในเว็บไซต์
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
หน้าแรก
ราคาพืชผล
เตือนภัย
ดินและน้ำ
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว
ภูมิปัญญา
องค์ความรู้
กฎหมาย
เกษตรคุ้มทุน
เว็บบอร์ด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาพืชผล น้ำท่วม/น้ำหลาก ภาวะโลกร้อน ผลผลิตทางการเกษตร โฮมสเตย์ มาตรฐานไทย ฝนแล้ง ภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เกษตรกรคนเก่ง ปราชญ์ชาวบ้าน เทคนิคการลดต้นทุน โครงการวิจัย วิจัยประยุกต์ BAAC RESEARCH NEWS นิตยสารวิชาการณ์ปริทัศน์ กฎหมายชาวบ้าน
หมวดหมู่
 
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484
พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔
การทำไม้และการเก็บหาของป่า
การกำหนดไม้หวงห้าม
ไม้หวงห้ามมีสองประเภท คือ
ประเภท ก. ไม่หวงห้ามธรรมดา ได้แก่ไม้ซึ่งการทำไม้จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับสัมปทานตามความใน พ.ร.บ. นี้
ประเภท ข. ไม้หวงห้ามพิเศษ ได้แก่ ไม้หายากหรือไม้ที่ควรสงวนซึ่งไม่อนุญาตให้ทำไม้เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้อนุญาตเป็นกรณีพิเศษ (มาตรา ๖)
ไม้สักและไม้ยางทั่วไปในราชอาณาจักรไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก.ไม้ชนิดอื่นในป่าจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใดให้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา (มาตรา ๗ วรรคแรก)
กฎหมายได้แยกประเภทของไม้หวงห้ามออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา และประเภท ข. ไม้หวงห้ามพิเศษก็เพื่อทำประโยชน์เกี่ยวกับการทำไม้ การกำหนดอัตราค่าภาคหลวงไม้ การกำหนดโทษผู้กระทำผิดเกี่ยวกับไม้ ประการสำคัญได้แก่ เรื่องการทำไม้กล่าวคือ ถ้าเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. กฎหมายอนุญาตให้ทำไม้ในกรณีปกติได้ ส่วนไม้หวงห้ามประเภท ข. อนุญาตให้ทำไม้ได้เฉพาะกรณีพิเศษโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร เป็นผู้อนุญาตเท่านั้น
ไม้หวงห้ามประเภท ก. แบ่งได้เป็น ๒ พวก คือ
๑.                         ไม้สักและไม้ยาง ไม่ว่าจะขึ้น ณ ที่ใดในราชอาณาจักรเป็นไม้หวงห้าม ประเภท ก. ตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ
๒.                        ไม้อื่นๆ ที่ขึ้นในป่าจะมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ไม้ชนิดใดในท้องที่ใดเป็นไม้หวงห้ามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จะต้องคัดสำเนาและติดประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอและที่ทำการกำนันหรือที่
สาธารณสถานในท้องที่ที่เกี่ยวข้องกับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจึงจะมีผลบังคับใช้ได้ในท้องที่นั้นๆ ไม้ชนิดเดียวกัน ถ้าขึ้นในที่ดินที่เอกชนมีสิทธิแล้ว ไม่ถือว่าเป็นไม้หวงห้าม ดังนั้นการทำไม้ การแปรรูปไม้ฯลฯ ไม่ต้องอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยกเว้นเรื่องการนำเคลื่อนที่เข้าเขตด่านป่าไม้เท่านั้นที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้
ไม้หวงห้ามอื่นๆ นอกจากไม้สักและไม้ยาง อาจเป็นไม้หวงห้ามใน
บางท้องที่และไม่เป็นไม้หวงห้ามในบางท้องที่ ฉะนั้น การที่พิจารณาได้ว่าไม้ดังกล่าวเป็นไม้หวงห้ามหรือไม่จึงจำต้องพิจารณาว่าไม้ดังกล่าวขึ้นในป่าท้องที่ใด ถ้าในท้องที่ที่ไม้นั้นขึ้น เป็นท้องที่ที่ไม้นั้นถูกกำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาให้เป็นไม้หวงห้ามแล้วไม้นั้นย่อมมีสภาพเป็นไม้หวงห้ามตลอดไป แม้ว่าภายหลังจะถูกตัดฟันลงมาและนำไปยังท้องที่อื่นที่ไม่กำหนดให้ไม้นั้นเป็นไม้หวงห้ามก็ตาม
        การกำหนดอัตราค่าภาคหลวงไม้หวงห้าม เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรที่จะกำหนด โดยให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทุกกรณีไปเมื่อประกาศแล้วก็ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๕ อีกเช่นเดียวกัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลจาก : หนังสือรวมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ โดย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ สำนักงานอัยการสูงสุด
ภาพประกอบ:www.thaigoodview.com
 
 
ราคาพืชผล - เตือนภัย - ดินและน้ำ - ผลิตภัณฑ์ - ท่องเที่ยว - ภูมิปัญญา - งานวิจัย - กฎหมาย - เกษตรคุ้มทุน - เว็บบอร์ด - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง