ค้นหาภายในเว็บไซต์
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
หน้าแรก
ราคาพืชผล
เตือนภัย
ดินและน้ำ
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว
ภูมิปัญญา
องค์ความรู้
กฎหมาย
เกษตรคุ้มทุน
เว็บบอร์ด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาพืชผล น้ำท่วม/น้ำหลาก ภาวะโลกร้อน ผลผลิตทางการเกษตร โฮมสเตย์ มาตรฐานไทย ฝนแล้ง ภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เกษตรกรคนเก่ง ปราชญ์ชาวบ้าน เทคนิคการลดต้นทุน โครงการวิจัย วิจัยประยุกต์ BAAC RESEARCH NEWS นิตยสารวิชาการณ์ปริทัศน์ กฎหมายชาวบ้าน
หมวดหมู่
 
น้ำพริก ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ผลิต

 

ชื่อ-สกุล : นางสุธิน ชื่นแสง
บ้านเลขที่ 18/4 บ้าน ห้วยตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบล ยางม่วง อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี โทรศัพท์ -
ชื่อหัวหน้ากลุ่ม/ประธานกลุ่ม : นางสุธิน ชื่นแสง
เริ่มดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์จำหน่ายมาตั้งแต่ปี 2542

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องปรุงรสอาหารไทย ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำพริก
การบรรจุ : บรรจุใส่กระปุก ขนาด 1/2 กก. ราคา 10 บาท ประเภทภาชนะบรรจุ : กระปุกใส
อายุการเก็บรักษา : 3 เดือน วิธีการเก็บผลิตภัณฑ์ : ใส่กล่องกระดาษวางซ้อนกัน
สถานที่เก็บผลิตภัณฑ์ : ห้องเก็บของ
ข้อมูลการผลิตในปีที่ผ่านมา(ปี 2545)
 

วัตถุดิบชนิดที่ 1 : หัวหอม ,น้ำปลา ซื้อจาก : ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ปริมาณที่ซื้อทั้งปี : วันละ 40 กก. ครั้งละ 20 ลัง (1ลังมี12ขวด)
วิธีการเก็บรักษา : ห้องเก็บของ
 

วัตถุดิบชนิดที่ 2 : กระเทียม , สมมะขาม ซื้อจาก : ตลาดสี่มุมเมือง ปริมาณที่ซื้อทั้งปี : อาทิตย์ละ 300 กก. , อาทิตย์ละ 200 กก.
วิธีการเก็บรักษา : ห้องเก็บของ
 

วัตถุดิบชนิดที่ 3 : พริกแห้ง ซื้อจาก : ในท้องถิ่น,ตลาดสี่มุมเมือง ปริมาณที่ซื้อทั้งปี : อาทิตย์ละ 200 กก.
วิธีการเก็บรักษา : ห้องเก็บของ
 

วัตถุดิบชนิดที่ 4 : น้ำตาลทราย , น้ำตาลปี๊บ ซื้อจาก : ในท้องถิ่น ปริมาณที่ซื้อทั้งปี : 2 กระสอบ:อาทิตย์ , 100 กก.:อาทิตย์
วิธีการเก็บรักษา : ห้องเก็บของ
 

ปริมาณผลิตได้ในปีที่ผ่านมา : วันละ 60 กก เดือนละ 25 วัน
ช่วงเวลาการผลิต : ทุกวัน / - / -
ข้อมูลด้านการตลาด ประเภทช่องทางการจำหน่าย : ขายตรง ขายส่ง
ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ : -
รายได้จากการจำหน่วย(บาท) :
 

ข้อมูลด้านการตลาด
ประเภทช่องทางการจำหน่าย : -
ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ : -
รายได้จากการจำหน่วย(บาท) : -
 

ประเด็นเร่งด่วนที่ต้องการให้ช่วยเหลือ(เรียงตามความสำคัญ)
1. -
2. -
3. -

ราคาพืชผล - เตือนภัย - ดินและน้ำ - ผลิตภัณฑ์ - ท่องเที่ยว - ภูมิปัญญา - งานวิจัย - กฎหมาย - เกษตรคุ้มทุน - เว็บบอร์ด - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง