ค้นหาภายในเว็บไซต์
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558
หน้าแรก
ราคาพืชผล
เตือนภัย
ดินและน้ำ
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว
ภูมิปัญญา
องค์ความรู้
กฎหมาย
เกษตรคุ้มทุน
เว็บบอร์ด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาพืชผล น้ำท่วม/น้ำหลาก ภาวะโลกร้อน ผลผลิตทางการเกษตร โฮมสเตย์ มาตรฐานไทย ฝนแล้ง ภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เกษตรกรคนเก่ง ปราชญ์ชาวบ้าน เทคนิคการลดต้นทุน โครงการวิจัย วิจัยประยุกต์ BAAC RESEARCH NEWS นิตยสารวิชาการณ์ปริทัศน์ กฎหมายชาวบ้าน
หมวดหมู่
 
ปราชญ์เชี่ยวชาญผลิตไก่ชนตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ
ชื่อ : นายวิเชียร  ต้นศิริ
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ประสบการณ์/การเป็นวิทยากร : - ศึกษาวิชาการปกครองท้องถิ่นของ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช - พ่อตัวอย่างประจำปี 2532 - บุคคลดีเด่นผู้ทำคุรประโยชน์สร้างชื่อเสียงแก่แผ่นดินหนองจอก ในผลงานด้านการเกษตร เนื่องในโอกาสเขตหนองจอก ครบรอบ 100 ปี - กำนันตำบลหนองจอก 25 ปี -ที่ปรึกษากรรมาธิการติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสภาผู้แทนราษฎร 1 สมัย - ประธานกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองจอก 10 ปี - นายกสมาคมส่งเสริมไก่ชนไทย 4 ปี - ที่ปรึกษาสมาคมอนุรักษ์อละพัฒนาไก่พื้นเมืองไทย 4 ปี - ผลิตไก่ชนส่งต่างประเทศ 40 ปี - วิทยากรการเลี้ยงไก่ชน 5 ปี
ความชำนาญเฉพาะด้าน : 1. ผลิตไก่ชนได้ตามความต้องการของตลาด 2. ศึกษาตลาดการค้าขายไก่ชนต่างประเทศ
ผลงานที่น่าสนใน : - ผลิตไก่ชนส่งต่างประเทศเป็นหลัก - ผลิตไก่ชนได้ตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ - แหล่งขายไก่ชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
เงื่อนไขในการคำปรึกษา :
 
สถานที่ทำงาน :
เลขที่ :   ตรอก/ซอย :   ถนน :
ตำบล/แขวง :   อำเภอ/เขต :
จังหวัด :   รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :   โทรสาร :
บ้านเลขที่ : 3 หมู่ 9  ตรอก/ซอย :   ถนน :
ตำบล/แขวง : หนองจอก  อำเภอ/เขต : หนองจอก
จังหวัด : กรุงเทพฯ  รหัสไปรษณีย์ : 10530
โทรศัพท์มือถือ : 02-9896432  
โทรศัพท์ :   โทรสาร :
 
ราคาพืชผล - เตือนภัย - ดินและน้ำ - ผลิตภัณฑ์ - ท่องเที่ยว - ภูมิปัญญา - งานวิจัย - กฎหมาย - เกษตรคุ้มทุน - เว็บบอร์ด - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง