ค้นหาภายในเว็บไซต์
วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558
หน้าแรก
ราคาพืชผล
เตือนภัย
ดินและน้ำ
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว
ภูมิปัญญา
องค์ความรู้
กฎหมาย
เกษตรคุ้มทุน
เว็บบอร์ด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาพืชผล น้ำท่วม/น้ำหลาก ภาวะโลกร้อน ผลผลิตทางการเกษตร โฮมสเตย์ มาตรฐานไทย ฝนแล้ง ภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เกษตรกรคนเก่ง ปราชญ์ชาวบ้าน เทคนิคการลดต้นทุน โครงการวิจัย วิจัยประยุกต์ BAAC RESEARCH NEWS นิตยสารวิชาการณ์ปริทัศน์ กฎหมายชาวบ้าน
หมวดหมู่
 
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องพึ่งพาตนเอง

รายงานพิเศษ: ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
Source - พิมพ์ไทย (Th)

Tuesday, September 29, 2009  05:58
9550 XTHAI XGEN DAS V%PAPERL P%PIMD

          ...หนุ่มบางยี่ขัน
          หากเอ่ยถึงศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ หลายท่านคงรู้จักกันมาบ้างไม่มากก็น้อย เพราะหากเรายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นที่พึ่ง ศูนย์กสิกรรมธรรมชาตินี่แหละ คือตัวที่จะตอบปรัชญาดังกล่าวได้อย่างครบครันและสมบูรณ์ที่สุด
          ในศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เริ่มก่อกำเนิดโดยท่าน อ.วิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีตข้าราชการที่ได้ทำงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิด และประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ มุ่งเน้นให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสดงในแง่ของการปฏิบัติให้เกษตรกรได้เห็นจริง และเข้าใจจากเหตุผล อันนำมาสู่แนวคิดในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี เป็นศูนย์ทดลอง จนปัจจุบันมีศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอยู่กว่า 120 ศูนย์ ทั่วประเทศ
          ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุกศูนย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ค้นคว้าวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการกสิกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปศุสัตว์ การแพทย์ และเภสัชกรรม การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยใช้ภูมิปัญญาตะวันออก เป็นศูนย์ฝึกอบรม ถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพให้กับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษาข้าราชการ และประชาชน ถ่ายทอด เทคโนโลยีประจำตำบลภายใต้ โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          นอกจากนั้น ยังเป็นสถานที่จัดทำแปลงสาธิตเรื่องการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ กับสมุนไพรไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวนาข้าว เพื่อให้ความรู้เป็นแปลงตัวอย่าง ให้กับกลุ่มเกษตรกรในท้องถิ่น และเกษตรกรอื่นๆ ที่สนใจ รวมไปถึงเป็นแหล่งรวบรวมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรในอดีตโดยจะตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ ชาวนาและยังเป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้กับผู้สนใจทางด้านการเกษตรแบบธรรมชาติเข้าชม หาความรู้ รวมทั้งเปิดอบรมให้กับหน่วยงาน องค์การภาครัฐ และเอกชนต่างๆ ที่สนใจ ใช้เป็นสถานที่จัดอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทุกประเภทอีกด้วย
          สำหรับในส่วนของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ซึ่งเป็นต้นตำรับในเรื่องของการมุ่งเน้นการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ก็ประกอบไปด้วยกิจกรรมซึ่งทำในรูปแบบของฐานต่างๆ หลายฐาน อาทิ
          "บ้านคนมีไฟ" ซึ่งใช้น้ำมันพืชเก่ามาผ่านกระบวนการแบบชาวบ้านในการผลิตไบโอดีเซล โดยใช้กรรมวิธีและวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้จริงกับอุปกรณ์เครื่องยนต์ในศูนย์นอกจากนั้น ยังผลิตไบโอแก๊สจากมูลสัตว์ ซึ่งสามรถนำไปใช้ในการหุงหาประกอบอาหารได้จริงโดยไม่ต้องพึ่งใคร
          "บ้านคนรักแม่ธรณี" โรงปุ๋ย ที่ไม่ได้ผลิตแต่เพียงปุ๋ยชีวภาพอย่างเดียว แต่ยังผลิตปุ๋ยหมักน้ำปุ๋ยหมักแห้ง จุลินทรีย์ ปุ๋ยหมักสมุนไพรไล่แมลงรวมไปถึงปุ๋ยลูกระเบิด ที่เป็นสูตรเฉพาะของที่นี่ ซึ่งสามารถนำไปช่วยเพิ่มออกซิเจน บำบัดน้ำ สร้างแหล่งอาหารและสัตว์หน้าดินในน้ำ
          "บ้านคนเอาถ่าน" สอนกระบวนการผลิตถ่านคุณภาพสูงที่สามารถนำมาใช้และยังเหลือไว้จำหน่ายโดยใช้วัสดุธรรมชาติที่เหลือทิ้ง เช่น เศษไม้ ซังข้าวโพดเหลือทิ้ง ฯลฯ ไม่จำเป็นต้องตัดไม้ทำลายป่า ที่สำคัญยังได้ผลพวงคือน้ำส้มควันไม้ ในการนำไปใช้ในด้านการเกษตรและชีวิตประจำวันได้หลากหลาย
          "บ้านคนมีน้ำยา" สอนวิธีการพึ่งพาตนเองการทำน้ำยาต่างๆ ทั้งสบู่ น้ำยาซักผ้า ล้างจน แชมพูครีมนวดผม ฯลฯ เพื่อใช้เอง ซึ่งวัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นสุมนไพรหรือของที่ได้จากธรรมชาติทั้งสิ้น
          "บ้านคนรักป่า" ปลูกป่า 3 อย่าง ที่ใช้ในการอยู่ การกิน และการใช้ เพื่อประโยชน์ 4 อย่างคือความพออยู่ พอกิน พอใช้ และผลพลอยได้คือ ความร่มเย็นและออกซิเจน โดยการปลูกป่า 5 ระดับ คือไม้สูง ไม้กลาง ไม้เตี้ย ไม้เลื้อยดิน และไม้หัว
          "ธนาคารต้นไม้" และ "ธนาคารข้าว" ที่มีการทำนา และการสีข้าวแบบดั้งเดิมไม่พึ่งพาเครื่องจักร ซึ่งจะทำให้ประหยัดทั้งเงิน แถมได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วย
          นอกจากนี้ ยังมีการทำแหล่งน้ำรอบบริเวณโดยจำลองแบบแหล่งต้นน้ำธรรมชาติ และขยายออกในลักษณะแก้มลิง เพื่อประโยชน์ในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งจะมีการทำฝายชะลอน้ำเป็นระยะ บ้านดินที่สร้างจากดินและแกลบ และยังมีการใช้โซลาเซลล์ และกังหันลมผลิตไฟฟ้าในบางจุดอีกด้วย
          เห็นแบบนี้แล้วดีใจครับ ที่ยังมีคนที่ยังใส่ใจธรรมชาติ อย่างน้อยก็กลุ่มหนึ่งถึงแม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ก็สามารถจุดประกายให้คนรุ่นใหม่เริ่มหันมาสนใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและพึ่งพาตนเองกันมากขึ้น แต่หากมีเรื่องดีๆ อย่างนี้เกิดขึ้นแต่ไม่มีใครสนใจเอาด้วย โดยเฉพาะกับรัฐบาลอ.ยักษ์ ท่านก็บอกว่า ในป่ารอบศูนย์เรามีมันอยู่แล้วแค่หาซื้อตาชั่งมาก็จบิ ทีแรกก็เริ่มงง แต่แล้วก็ถึงบางอ้อครับ ก็เราอยู่รอดแล้วนี่ คนอื่นอยากไม่เชื่อแบบนี้ต้อง"ชั่งหัวมัน"...หนุ่มบางยี่ขัน--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

ราคาพืชผล - เตือนภัย - ดินและน้ำ - ผลิตภัณฑ์ - ท่องเที่ยว - ภูมิปัญญา - งานวิจัย - กฎหมาย - เกษตรคุ้มทุน - เว็บบอร์ด - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง