ค้นหาภายในเว็บไซต์
วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558
หน้าแรก
ราคาพืชผล
เตือนภัย
ดินและน้ำ
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว
ภูมิปัญญา
องค์ความรู้
กฎหมาย
เกษตรคุ้มทุน
เว็บบอร์ด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาพืชผล น้ำท่วม/น้ำหลาก ภาวะโลกร้อน ผลผลิตทางการเกษตร โฮมสเตย์ มาตรฐานไทย ฝนแล้ง ภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เกษตรกรคนเก่ง ปราชญ์ชาวบ้าน เทคนิคการลดต้นทุน โครงการวิจัย วิจัยประยุกต์ BAAC RESEARCH NEWS นิตยสารวิชาการณ์ปริทัศน์ กฎหมายชาวบ้าน
หมวดหมู่
 
เสียบกิ่งมะนาวบนตอมะขวิด แบบพร อนุพันธ์

เกษตรกรคนเก่ง: เสียบกิ่งมะนาวบนตอมะขวิด แบบพร อนุพันธ์
Source - เดลินิวส์ (Th)

Wednesday, September 23, 2009  09:40
25021 XTHAI  MIDD IKEY V%PAPERL P%DND

          พร อนุพันธ์ เกษตรกรคนเก่งของ ธ.ก.ส. ประจำ ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปรากร เดิมประกอบอาชีพทำนา แต่ต้องเจอกับสภาพฝนแล้ง น้ำท่วม ได้ผลผลิตน้อย ราคาตกต่ำ จึงหันมาเลี้ยงปลาแทน แต่การทำบ่อปลามีค่าใช้จ่ายสูง ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ต้นทุนค่าอาหารแพง รายได้น้อย และได้รับผลกระทบจากน้ำเสียที่ปล่อยมาจากโรงงานอุตสาหกรรม จึงตัดสินใจเลิกทำนาและเลี้ยงปลา หันมาทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
          ภายในสวนเกษตรผสมผสานของ พร ใช้วิธีลดต้นทุนการผลิตด้วยการทำน้ำส้มควันไม้เพื่อไล่แมลงแทนการใช้ยาฆ่าแมลง พืชหลักที่ปลูก คือ มะนาว โดยใช้เทคนิคการเสียบกิ่งมะนาวบนตอมะขวิด วิธีการเริ่มจากการเตรียมต้นตอมะขวิดที่มีลักษณะแข็งแรง อายุประมาณ 1 ปี 6 เดือน จากนั้นนำยอดกิ่งพันธุ์ดีของมะนาวความยาวประมาณ 6-8 นิ้ว มาเสียบแล้วมัดปากถุง รอจนกว่าเยื่อจะเจริญติดกันจึงจะนำไปปลูกได้
          ในส่วนของแหล่งจำหน่ายจะมีลูกค้าและผู้ที่สนใจมาติดต่อซื้อต้นมะนาวบนตอมะขวิดที่เสียบยอดแล้วถึงที่บ้านทุกวัน โดยจำหน่ายในราคาต้นละ 150 บาท นอกจากนี้ ยังทำปุ๋ยชีวภาพใช้เอง ปลูกหญ้าแฝกคลุมดิน และเลี้ยงกบเลี้ยงปลาไว้บริโภคภายในครัวเรือน เพื่อกระจายความเสี่ยง
          สนใจเรียนรู้เทคนิคหรือซื้อกิ่งพันธุ์ได้ที่ พร อนุพันธ์ บ้านเลขที่ 37 หมู่ 10 ตำบทบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 08-9010-4826--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ก.ย. 2552 (กรอบบ่าย)--

ราคาพืชผล - เตือนภัย - ดินและน้ำ - ผลิตภัณฑ์ - ท่องเที่ยว - ภูมิปัญญา - งานวิจัย - กฎหมาย - เกษตรคุ้มทุน - เว็บบอร์ด - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง