ค้นหาภายในเว็บไซต์
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
หน้าแรก
ราคาพืชผล
เตือนภัย
ดินและน้ำ
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว
ภูมิปัญญา
องค์ความรู้
กฎหมาย
เกษตรคุ้มทุน
เว็บบอร์ด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาพืชผล น้ำท่วม/น้ำหลาก ภาวะโลกร้อน ผลผลิตทางการเกษตร โฮมสเตย์ มาตรฐานไทย ฝนแล้ง ภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เกษตรกรคนเก่ง ปราชญ์ชาวบ้าน เทคนิคการลดต้นทุน โครงการวิจัย วิจัยประยุกต์ BAAC RESEARCH NEWS นิตยสารวิชาการณ์ปริทัศน์ กฎหมายชาวบ้าน
หมวดหมู่
 
เห็ดฟาง ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ผลิต

 

ชื่อ-สกุล : นายราชินท์ เย็นมี
บ้านเลขที่ 22 บ้าน แหลมเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบล พางตะไนย์ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี โทรศัพท์ -
ชื่อหัวหน้ากลุ่ม/ประธานกลุ่ม : นายเชื้อ เย็นมี
เริ่มดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์จำหน่ายมาตั้งแต่ปี 2542

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผักและผลไม้สดและแปรรูป ชื่อผลิตภัณฑ์ : เห็ดฟาง
การบรรจุ : ใส่ถุงพลาสติกที่ขายตามท้องตลาด ประเภทภาชนะบรรจุ : ถุงพลาสติก
อายุการเก็บรักษา : 1 วัน วิธีการเก็บผลิตภัณฑ์ : ใส่ตระกร้าพลาสติก คุมด้วยแผ่นพลาสติก
สถานที่เก็บผลิตภัณฑ์ : -
ข้อมูลการผลิตในปีที่ผ่านมา(ปี 2545)
 

วัตถุดิบชนิดที่ 1 : เชื้อเห็ดฟาง ซื้อจาก : นายสมจิตต์ จันทร์แกน ปริมาณที่ซื้อทั้งปี : 60,000 ถุง
วิธีการเก็บรักษา : ซื้อมาใช้เลย ไม่ต้องเก็บ
 

วัตถุดิบชนิดที่ 2 : ฟาง ซื้อจาก : อ.บ้านนา จ.นครนายก ปริมาณที่ซื้อทั้งปี : 3600 ฟ่อน (25 บาท)
วิธีการเก็บรักษา : กองไว้ในโรงเพาะเห็ด
 

วัตถุดิบชนิดที่ 3 : ฝ้าย ซื้อจาก : โรงงาน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ปริมาณที่ซื้อทั้งปี : 60 ต้น
วิธีการเก็บรักษา : กองไว้ในโรงเพาะเห็ด
 

วัตถุดิบชนิดที่ 4 : รำละเขียด ซื้อจาก : โรงสีข้าว บางฟักทอง ปริมาณที่ซื้อทั้งปี : 3600 กก.
วิธีการเก็บรักษา : กองไว้ในโรงเพาะเห็ด
 

ปริมาณผลิตได้ในปีที่ผ่านมา : 15000 กก.x450 บาท
ช่วงเวลาการผลิต : มกราคม ธันวาคม / - / -
ข้อมูลด้านการตลาด ประเภทช่องทางการจำหน่าย : ขายตรง ขายส่ง
ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ : 15000 กก.
รายได้จากการจำหน่วย(บาท) : 675000
 

ข้อมูลด้านการตลาด
ประเภทช่องทางการจำหน่าย : -
ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ : -
รายได้จากการจำหน่วย(บาท) : -
 

ประเด็นเร่งด่วนที่ต้องการให้ช่วยเหลือ(เรียงตามความสำคัญ)
1. ถุงบรรจุเห็ด ขนาด 6x14 มีโลโก้ ถุงบรรจุเห็ดขนาด 6*14 มีโลโก้
2. ศึกษาอบรมเพิ่มเติม
3. เงินทุนหมุนเวียน

ราคาพืชผล - เตือนภัย - ดินและน้ำ - ผลิตภัณฑ์ - ท่องเที่ยว - ภูมิปัญญา - งานวิจัย - กฎหมาย - เกษตรคุ้มทุน - เว็บบอร์ด - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง