ค้นหาภายในเว็บไซต์
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
หน้าแรก
ราคาพืชผล
เตือนภัย
ดินและน้ำ
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว
ภูมิปัญญา
องค์ความรู้
กฎหมาย
เกษตรคุ้มทุน
เว็บบอร์ด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาพืชผล น้ำท่วม/น้ำหลาก ภาวะโลกร้อน ผลผลิตทางการเกษตร โฮมสเตย์ มาตรฐานไทย ฝนแล้ง ภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เกษตรกรคนเก่ง ปราชญ์ชาวบ้าน เทคนิคการลดต้นทุน โครงการวิจัย วิจัยประยุกต์ BAAC RESEARCH NEWS นิตยสารวิชาการณ์ปริทัศน์ กฎหมายชาวบ้าน
หมวดหมู่
 
กล้วยกรอบแก้ว ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ผลิต

 

ชื่อ-สกุล : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะกำ
บ้านเลขที่ 87/1 บ้าน สะกำ หมู่ที่ 1 ตำบล สะกำ อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี โทรศัพท์ -
ชื่อหัวหน้ากลุ่ม/ประธานกลุ่ม : ฮามีด๊ะ หะมะ
เริ่มดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์จำหน่ายมาตั้งแต่ปี 2541

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผักและผลไม้สดและแปรรูป ชื่อผลิตภัณฑ์ : กล้วยกรอบแก้ว
การบรรจุ : ถุงพลาสติกบรรจุขนาด 250 กรัม ประเภทภาชนะบรรจุ : กล่องกระดาษ ขนาด 4x7 นิ้ว มีชื่อและรูปผลิตภัณฑ์
อายุการเก็บรักษา : 1 เดือน วิธีการเก็บผลิตภัณฑ์ : บรรจุถุงพลาสติก และกล่องกระดาษจำหน่าย
สถานที่เก็บผลิตภัณฑ์ : ที่บ้าน
ข้อมูลการผลิตในปีที่ผ่านมา(ปี 2545)
 

วัตถุดิบชนิดที่ 1 : กล้วยดิบ ซื้อจาก : ในหมู่บ้าน ปริมาณที่ซื้อทั้งปี : 36,000 ลูก
วิธีการเก็บรักษา : ซื้อมาแปรรูปเป็นคราว ๆ
 

วัตถุดิบชนิดที่ 2 : - ซื้อจาก : - ปริมาณที่ซื้อทั้งปี : -
วิธีการเก็บรักษา : -
 

วัตถุดิบชนิดที่ 3 : - ซื้อจาก : - ปริมาณที่ซื้อทั้งปี : -
วิธีการเก็บรักษา : -
 

วัตถุดิบชนิดที่ 4 : - ซื้อจาก : - ปริมาณที่ซื้อทั้งปี : -
วิธีการเก็บรักษา : -
 

ปริมาณผลิตได้ในปีที่ผ่านมา : 1,800 กก.
ช่วงเวลาการผลิต : ม.ค. - ธ.ค. / - / -
ข้อมูลด้านการตลาด ประเภทช่องทางการจำหน่าย : ขายตรง ขายส่ง งานเทศกาลจังหวัด
ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ : 1,750 กก.
รายได้จากการจำหน่วย(บาท) : 140000
 

ข้อมูลด้านการตลาด
ประเภทช่องทางการจำหน่าย : -
ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ : -
รายได้จากการจำหน่วย(บาท) : -
 

ประเด็นเร่งด่วนที่ต้องการให้ช่วยเหลือ(เรียงตามความสำคัญ)
1. การตลาด
2. -
3. -

ราคาพืชผล - เตือนภัย - ดินและน้ำ - ผลิตภัณฑ์ - ท่องเที่ยว - ภูมิปัญญา - งานวิจัย - กฎหมาย - เกษตรคุ้มทุน - เว็บบอร์ด - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง