ค้นหาภายในเว็บไซต์
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
หน้าแรก
ราคาพืชผล
เตือนภัย
ดินและน้ำ
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว
ภูมิปัญญา
องค์ความรู้
กฎหมาย
เกษตรคุ้มทุน
เว็บบอร์ด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาพืชผล น้ำท่วม/น้ำหลาก ภาวะโลกร้อน ผลผลิตทางการเกษตร โฮมสเตย์ มาตรฐานไทย ฝนแล้ง ภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เกษตรกรคนเก่ง ปราชญ์ชาวบ้าน เทคนิคการลดต้นทุน โครงการวิจัย วิจัยประยุกต์ BAAC RESEARCH NEWS นิตยสารวิชาการณ์ปริทัศน์ กฎหมายชาวบ้าน
หมวดหมู่
 
ข้าวสารปลอดสารพิษ ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ผลิต

 

ชื่อ-สกุล : นายบำรุง วรรณชาติ
บ้านเลขที่ 129 บ้าน หนองชัยศรี หมู่ที่ 8 ตำบล ทับคล้อ อำเภอ ทับคล้อ จังหวัด พิจิตร โทรศัพท์ -
ชื่อหัวหน้ากลุ่ม/ประธานกลุ่ม : นายบำรุง วรรณชาติ
เริ่มดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์จำหน่ายมาตั้งแต่ปี 2544

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ข้าว(อาหารคาว) ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวสารปลอดสารพิษ
การบรรจุ : ถุงพลาสติก ประเภทภาชนะบรรจุ : ถุงพลาสติกใส ขนาด 30x45 ซม. มีตราชื่อกลุ่ม
อายุการเก็บรักษา : 6 เดือน วิธีการเก็บผลิตภัณฑ์ : เก็บในที่ปลอดความชื้น และกันมดแมลงต่าง ๆ
สถานที่เก็บผลิตภัณฑ์ : 129 บ้านหนองชัยศรี หมู่ 8 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ
ข้อมูลการผลิตในปีที่ผ่านมา(ปี 2545)
 

วัตถุดิบชนิดที่ 1 : ข้าวเปลือก ซื้อจาก : เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว เป็นสมาชิกในกลุ่ม ปริมาณที่ซื้อทั้งปี : 300 ตัน
วิธีการเก็บรักษา : เก็บใส่ยุ้ง
 

วัตถุดิบชนิดที่ 2 : - ซื้อจาก : - ปริมาณที่ซื้อทั้งปี : -
วิธีการเก็บรักษา : -
 

วัตถุดิบชนิดที่ 3 : - ซื้อจาก : - ปริมาณที่ซื้อทั้งปี : -
วิธีการเก็บรักษา : -
 

วัตถุดิบชนิดที่ 4 : - ซื้อจาก : - ปริมาณที่ซื้อทั้งปี : -
วิธีการเก็บรักษา : -
 

ปริมาณผลิตได้ในปีที่ผ่านมา : 300
ช่วงเวลาการผลิต : พ.ย. - มี.ค. / - / -
ข้อมูลด้านการตลาด ประเภทช่องทางการจำหน่าย : ขายตรง ขายส่ง
ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ : 300 ตัน
รายได้จากการจำหน่วย(บาท) : 2115000
 

ข้อมูลด้านการตลาด
ประเภทช่องทางการจำหน่าย : -
ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ : -
รายได้จากการจำหน่วย(บาท) : -
 

ประเด็นเร่งด่วนที่ต้องการให้ช่วยเหลือ(เรียงตามความสำคัญ)
1. -
2. -
3. -

ราคาพืชผล - เตือนภัย - ดินและน้ำ - ผลิตภัณฑ์ - ท่องเที่ยว - ภูมิปัญญา - งานวิจัย - กฎหมาย - เกษตรคุ้มทุน - เว็บบอร์ด - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง