ค้นหาภายในเว็บไซต์
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
หน้าแรก
ราคาพืชผล
เตือนภัย
ดินและน้ำ
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว
ภูมิปัญญา
องค์ความรู้
กฎหมาย
เกษตรคุ้มทุน
เว็บบอร์ด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาพืชผล น้ำท่วม/น้ำหลาก ภาวะโลกร้อน ผลผลิตทางการเกษตร โฮมสเตย์ มาตรฐานไทย ฝนแล้ง ภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เกษตรกรคนเก่ง ปราชญ์ชาวบ้าน เทคนิคการลดต้นทุน โครงการวิจัย วิจัยประยุกต์ BAAC RESEARCH NEWS นิตยสารวิชาการณ์ปริทัศน์ กฎหมายชาวบ้าน
หมวดหมู่
 
เกลือไอโอดีน ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ผลิต

 

ชื่อ-สกุล : นายบุญทัน สุจริต
บ้านเลขที่ 121 บ้าน ยางคำ หมู่ที่ 6 ตำบล กกกุย อำเภอ เมืองสรวง จังหวัด ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ -
ชื่อหัวหน้ากลุ่ม/ประธานกลุ่ม : นายเสถียร บัวสิงห์
เริ่มดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์จำหน่ายมาตั้งแต่ปี 2545

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องปรุงรสอาหารไทย ชื่อผลิตภัณฑ์ : เกลือไอโอดีน
การบรรจุ : บรรจุถุงพลาสติก ชลอมไม้ไผ่บุด้วยใบตองด้านใน ประเภทภาชนะบรรจุ : ถุงพลาสติกมัดรวม 25 ห่อ ห่อละ 1 ขีด และชลอมรูปทรงกลมขนาด 2.5 ก.ก.
อายุการเก็บรักษา : เก็บไว้ในที่แห้งไม่กำหนด วิธีการเก็บผลิตภัณฑ์ : บรรจุถุงพลาสติกวางซ้อนกัน
สถานที่เก็บผลิตภัณฑ์ : ในห้องเก็บของ
ข้อมูลการผลิตในปีที่ผ่านมา(ปี 2545)
 

วัตถุดิบชนิดที่ 1 : เกลือ ซื้อจาก : เกษตรกรในหมู่บ้านและบ้านใกล้เคียง ปริมาณที่ซื้อทั้งปี : 6800 ก.ก.
วิธีการเก็บรักษา : ในห้องอากาศแห้ง
 

วัตถุดิบชนิดที่ 2 : ถุงพลาสติกบรรจุเกลือ ซื้อจาก : ตลาด ปริมาณที่ซื้อทั้งปี : 10000 ถุง
วิธีการเก็บรักษา : ในที่แห้ง
 

วัตถุดิบชนิดที่ 3 : ชลอม ซื้อจาก : กลุ่มพ่อบ้านบ้านหนองยาง ปริมาณที่ซื้อทั้งปี : 200 ชลอม
วิธีการเก็บรักษา : ในห้อง
 

วัตถุดิบชนิดที่ 4 : - ซื้อจาก : - ปริมาณที่ซื้อทั้งปี : -
วิธีการเก็บรักษา : -
 

ปริมาณผลิตได้ในปีที่ผ่านมา : -
ช่วงเวลาการผลิต : เม.ย.-มี.ค. / - / -
ข้อมูลด้านการตลาด ประเภทช่องทางการจำหน่าย : ขายตรง ขายส่ง
ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ : 6000 ก.ก.
รายได้จากการจำหน่วย(บาท) : 46750
 

ข้อมูลด้านการตลาด
ประเภทช่องทางการจำหน่าย : -
ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ : -
รายได้จากการจำหน่วย(บาท) : -
 

ประเด็นเร่งด่วนที่ต้องการให้ช่วยเหลือ(เรียงตามความสำคัญ)
1. -
2. -
3. -

ราคาพืชผล - เตือนภัย - ดินและน้ำ - ผลิตภัณฑ์ - ท่องเที่ยว - ภูมิปัญญา - งานวิจัย - กฎหมาย - เกษตรคุ้มทุน - เว็บบอร์ด - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง