ค้นหาภายในเว็บไซต์
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
หน้าแรก
ราคาพืชผล
เตือนภัย
ดินและน้ำ
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว
ภูมิปัญญา
องค์ความรู้
กฎหมาย
เกษตรคุ้มทุน
เว็บบอร์ด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาพืชผล น้ำท่วม/น้ำหลาก ภาวะโลกร้อน ผลผลิตทางการเกษตร โฮมสเตย์ มาตรฐานไทย ฝนแล้ง ภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เกษตรกรคนเก่ง ปราชญ์ชาวบ้าน เทคนิคการลดต้นทุน โครงการวิจัย วิจัยประยุกต์ BAAC RESEARCH NEWS นิตยสารวิชาการณ์ปริทัศน์ กฎหมายชาวบ้าน
หมวดหมู่
 
เฟอร์นิเจอร์จากไม้ฉำฉา
เรื่อง : เฟอร์นิเจอร์จากไม้ฉำฉา

ประเภทเทคนิค : เทคนิคการผลิต
สาขา : สูงเม่น  สำนักงานจังหวัด : แพร่
ชื่อ นายอุ๊ด  สารตันติพงษ์
ชื่อคู่สมรส : นางสุราณี จำนวนบุตร : 2 คน
วันเกิด : 11 ก.พ. 2499
ที่อยู่ : 40 หมู่ 2 บ้านเหล่า ต. บ้านเหล่า อ. สูงเม่น จ. แพร่
รหัสไปรษณีย์ 54130  โทร 054-630463
การศึกษา : มัธยมศึกษา
 
การอบรม/ประสบการณ์ :
ปีที่เข้าเป็นลูกค้า :
อาชีพที่ประสบความสำเร็จ : เครื่องเรือน
ที่ตั้ง :ตำบล บ้านเหล่า  อำเภอ  สูงเม่น จังหวัด แพร่
ช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาด : ทุกเดือน
ช่วงเวลาที่ใช้เทคนิคพิเศษ : ทุกเดือน
การจัดการด้านการตลาด : -จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง
ขั้นตอนการผลิต : -ซื้อไม้ฉำฉา จากจังหวัดภาคอีสาน -ปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เช่น ชุดรับแขก -จำหน่ายปลีกขายส่ง
ขั้นตอนการทำเทคนิคพิเศษ :-การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
แผนการพัฒนาการผลิต : -จะพัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้น -ผลิตภัณฑ์สามารถใช้ประโยชน์ครัวเรือนให้มากขึ้น -เน้นแรงงานฝนชุมชน
สถานภาพทางสังคม :
บทบาทและการมีส่วนร่วมในสังคม :
ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธ.ก.ส. :
 
ราคาพืชผล - เตือนภัย - ดินและน้ำ - ผลิตภัณฑ์ - ท่องเที่ยว - ภูมิปัญญา - งานวิจัย - กฎหมาย - เกษตรคุ้มทุน - เว็บบอร์ด - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง