ค้นหาภายในเว็บไซต์
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
หน้าแรก
ราคาพืชผล
เตือนภัย
ดินและน้ำ
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว
ภูมิปัญญา
องค์ความรู้
กฎหมาย
เกษตรคุ้มทุน
เว็บบอร์ด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาพืชผล น้ำท่วม/น้ำหลาก ภาวะโลกร้อน ผลผลิตทางการเกษตร โฮมสเตย์ มาตรฐานไทย ฝนแล้ง ภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เกษตรกรคนเก่ง ปราชญ์ชาวบ้าน เทคนิคการลดต้นทุน โครงการวิจัย วิจัยประยุกต์ BAAC RESEARCH NEWS นิตยสารวิชาการณ์ปริทัศน์ กฎหมายชาวบ้าน
หมวดหมู่
 
ข้าวนางเล็ด ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ผลิต

 

ชื่อ-สกุล : นายเตรียม แวดอุดม
บ้านเลขที่ 79 บ้าน ขมิ้น หมู่ที่ 15 ตำบล ดินดำ อำเภอ จังหาร จังหวัด ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
ชื่อหัวหน้ากลุ่ม/ประธานกลุ่ม : นางสุพิศ แวดอุดม
เริ่มดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์จำหน่ายมาตั้งแต่ปี 2545

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ข้าว(อาหารหวาน) ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวนางเล็ด
การบรรจุ : ถุงพลาสติก ประเภทภาชนะบรรจุ : ถุงพลาสติก
อายุการเก็บรักษา : 2 เดือน วิธีการเก็บผลิตภัณฑ์ : เก็บไว้ในตู้
สถานที่เก็บผลิตภัณฑ์ : ห้องครัว
ข้อมูลการผลิตในปีที่ผ่านมา(ปี 2545)
 

วัตถุดิบชนิดที่ 1 : ข้าวสารเหนียว ซื้อจาก : หมู่บ้าน ปริมาณที่ซื้อทั้งปี : 1800 ก.ก.
วิธีการเก็บรักษา : เก็บไว้ในถังพลาสติกปิดฝา
 

วัตถุดิบชนิดที่ 2 : น้ำตาล ซื้อจาก : ตลาด ปริมาณที่ซื้อทั้งปี : 720 ก.ก.
วิธีการเก็บรักษา : เก็บไว้ในครัว ซื้อมาใช้หมดทุกวัน
 

วัตถุดิบชนิดที่ 3 : น้ำมัน ซื้อจาก : ตลาด ปริมาณที่ซื้อทั้งปี : 1440 ก.ก.
วิธีการเก็บรักษา : ซื้อมาเป็นปี้บ
 

วัตถุดิบชนิดที่ 4 : - ซื้อจาก : ปริมาณที่ซื้อทั้งปี :
วิธีการเก็บรักษา :
 

ปริมาณผลิตได้ในปีที่ผ่านมา : 15750 ถุง
ช่วงเวลาการผลิต : เม.ย.-ต.ค. / /
ข้อมูลด้านการตลาด ประเภทช่องทางการจำหน่าย : ขายตรง ขายส่ง
ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ : 15750 ถุง
รายได้จากการจำหน่วย(บาท) : 63000
 

ข้อมูลด้านการตลาด
ประเภทช่องทางการจำหน่าย : -
ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ : -
รายได้จากการจำหน่วย(บาท) : -
 

ประเด็นเร่งด่วนที่ต้องการให้ช่วยเหลือ(เรียงตามความสำคัญ)
1. ต้องการเงินทุนเพิ่ม
2. ต้องการตู้อบข้าวให้แห้ง
3.

ราคาพืชผล - เตือนภัย - ดินและน้ำ - ผลิตภัณฑ์ - ท่องเที่ยว - ภูมิปัญญา - งานวิจัย - กฎหมาย - เกษตรคุ้มทุน - เว็บบอร์ด - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง