ค้นหาภายในเว็บไซต์
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
หน้าแรก
ราคาพืชผล
เตือนภัย
ดินและน้ำ
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว
ภูมิปัญญา
องค์ความรู้
กฎหมาย
เกษตรคุ้มทุน
เว็บบอร์ด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาพืชผล น้ำท่วม/น้ำหลาก ภาวะโลกร้อน ผลผลิตทางการเกษตร โฮมสเตย์ มาตรฐานไทย ฝนแล้ง ภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เกษตรกรคนเก่ง ปราชญ์ชาวบ้าน เทคนิคการลดต้นทุน โครงการวิจัย วิจัยประยุกต์ BAAC RESEARCH NEWS นิตยสารวิชาการณ์ปริทัศน์ กฎหมายชาวบ้าน
หมวดหมู่
 
เกษตรพะเยา เตือนชาวสวนยางพาราป้องกันไฟไหม้ในช่วงหน้าแล้ง

เกษตรพะเยา เตือนชาวสวนยางพาราป้องกันไฟไหม้ในช่วงหน้าแล้ง
Source - กรมประชาสัมพันธ์ (Th)

Monday, March 15, 2010  07:02
22258 XTHAI XLOCAL UPCO V%WIREL P%PRD

          สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา เตือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเฝ้าระวังการเกิดไฟไหม้ในสวนยางพาราช่วงที่สภาวะอากาศร้อนและแห้งแล้ง

          นายราเชนทร์ สุวรรณหิตาทร เกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกปี  ถือเป็นช่วงที่มีสภาวะอากาศร้อนและแห้งแล้ง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดไฟไหม้สวนยางพาราเป็นอย่างมาก เนื่องจากเศษใบไม้และกิ่งไม้ที่หล่นตามต้นจะเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้อย่างดี ดังนั้นในช่วงหน้าแล้งนี้ จึงขอให้เกษตรกรสวนยางพาราตระหนักและดำเนินการป้องกันไฟไหม้สวนยางพาราของตนเองให้มากขึ้น เพื่อป้องกันอันตรายดังกล่าว

          สำหรับวิธีการป้องกันไฟไหม้ในพื้นที่สวนยางพารา ได้แก่ 1.ควรกำจัดวัชพืชและเก็บเศษไม้ยางที่แห้งออกจากสวน เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้เป็นอย่างดี 2.ทำการถางรอบสวนให้เตียนเป็นแนวกว้าง 3-4 เมตร 3.ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงพื้นฐาน เช่น  ทราย เศษผ้า จอบ เสียม คราด ไม้และน้ำ เพื่อที่จะได้ดับไฟเบื้องต้นเมื่อเกิดไฟไหม้สวนยางพารา และ 4.ควรจัดเวรยามดูแลสวนยางพาราของแต่ละแห่งให้มีพร้อมที่จะดับไฟทันทีเมื่อเกิดไฟไหม้

 

          ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ราคาพืชผล - เตือนภัย - ดินและน้ำ - ผลิตภัณฑ์ - ท่องเที่ยว - ภูมิปัญญา - งานวิจัย - กฎหมาย - เกษตรคุ้มทุน - เว็บบอร์ด - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง