ค้นหาภายในเว็บไซต์
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
หน้าแรก
ราคาพืชผล
เตือนภัย
ดินและน้ำ
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว
ภูมิปัญญา
องค์ความรู้
กฎหมาย
เกษตรคุ้มทุน
เว็บบอร์ด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาพืชผล น้ำท่วม/น้ำหลาก ภาวะโลกร้อน ผลผลิตทางการเกษตร โฮมสเตย์ มาตรฐานไทย ฝนแล้ง ภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เกษตรกรคนเก่ง ปราชญ์ชาวบ้าน เทคนิคการลดต้นทุน โครงการวิจัย วิจัยประยุกต์ BAAC RESEARCH NEWS นิตยสารวิชาการณ์ปริทัศน์ กฎหมายชาวบ้าน
หมวดหมู่
 
สวทช. วิจัยโครงการการสร้างแผนที่จีโนมและการค้นหาตำแหน่งยีนต้านทานโรคราน้ำค้าง           สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทเจียไต๋ จำกัด ดำเนินงานวิจัยร่วมกันในโครงการการสร้างแผนที่จีโนมและการค้นหาตำแหน่งยีนต้านทานโรคราน้ำค้างในแตงกวา เพื่อใช้ในการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธ์แตงกวาให้ต้านทานโรคราน้ำค้างได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 
          นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. กล่าวว่า สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทเจียไต๋ จำกัด ดำเนินงานวิจัยร่วมกันในโครงการการสร้างแผนที่จีโนมและการค้นหาตำแหน่งยีนต้านทานโรคราน้ำค้างในแตงกวา เพื่อให้ได้แผนที่พันธุกรรมและทราบตำแหน่งของยีนต้านทานโรคราน้ำค้างในแตงกวา เพื่อใช้ในการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธ์แตงกวาให้ต้านทานโรคราน้ำค้างได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และในอนาคตจะสามารถนำไปพัฒนาพืชผักชนิดอื่นต่อไป อาทิ ฟักทอง เมลอน แตงโม มะเขือเทศ ซึ่งเป็นพืชผักที่ประชากรทั่วโลกนิยมรัปประทาน
 
          ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ไทย ที่ผ่านมาเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเมล็ดพันธ์การค้ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในตลาดต่างประเทศและส่งออกรวมปีละประมาณ 7000 ล้านบาท ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกเมล็ดพันธ์พืชมากเป็นอันดับ 3 ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และเป็นอันดับที่ 12 ของโลก จากการสำรวจในปี 2554 ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธ์เขตร้อนของเอเชีย
 
 
 
          ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
ราคาพืชผล - เตือนภัย - ดินและน้ำ - ผลิตภัณฑ์ - ท่องเที่ยว - ภูมิปัญญา - งานวิจัย - กฎหมาย - เกษตรคุ้มทุน - เว็บบอร์ด - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง