ค้นหาภายในเว็บไซต์
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
หน้าแรก
ราคาพืชผล
เตือนภัย
ดินและน้ำ
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว
ภูมิปัญญา
องค์ความรู้
กฎหมาย
เกษตรคุ้มทุน
เว็บบอร์ด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาพืชผล น้ำท่วม/น้ำหลาก ภาวะโลกร้อน ผลผลิตทางการเกษตร โฮมสเตย์ มาตรฐานไทย ฝนแล้ง ภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เกษตรกรคนเก่ง ปราชญ์ชาวบ้าน เทคนิคการลดต้นทุน โครงการวิจัย วิจัยประยุกต์ BAAC RESEARCH NEWS นิตยสารวิชาการณ์ปริทัศน์ กฎหมายชาวบ้าน
หมวดหมู่
 
สลายตอซังข้าวด้วยเชื้อ 'จุลินทรีย์'

                        การเผาตอซังข้าว ไม่เพียงแต่สูญเสียทางระบบนิเวศวิทยาเท่านั้น แต่ยังนำมาซึ่งความเสื่อมสภาพของดิน ทำลายแมลงและจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน ที่เป็นหัวใจหลักในการผลิตพืชอาหารทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าว ส่งผลทำให้เกษตรกรต้องใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่สุงขึ้นด้วย ทำให้มีชาวนาจำนวนไม่น้อยต้องปรับตัวเอง ลด ละ เลิก เผาตอซังหันมาสู่การปลูกข้าวในแบบวิถีธรรมชาติที่อาจจะต้องใช้ความอดทนในช่วงแรก แต่หลังจากนั้นเมื่อดินดี ผลผลิตก็จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

                        การไถกลบตอซังจึงเป็นอีกวิธีที่ชาวนาเลือกใช้ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นการนำเศษซากพืชหมุนเวียนกลับลงสู่ดิน ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ทำให้ดินฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูก และยังช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยหลายชิ้นที่สรุปไว้ว่า การไถกลบตอซังเป็นวิธีการจัดการดินที่เหมาะสม สามารถช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน และยังช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินได้อีกด้วย

                        กำพล พิกุล ประธานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อ.ก.ม.) ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย หนึ่งในเกษตรกรหัวก้าวหน้าที่หันมาใช้วิธีการไถกลบตอซัง โดยใช้ผลิตภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ส่งผลให้เพิ่มผลผลิตข้าวในนาอย่างไม่น่าเชื่อ อีกทั้งยังช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ามากที่สุด

                        "การนำผลิตภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์สลายตอซังใช้ในแปลงนา มีขั้นตอนปฏิบัติที่ไม่ยุ่งยาก หลังจากเกี่ยวเก็บข้าวเสร็จให้ปล่อยน้ำเข้าพื้นที่นาให้น้ำสูงประมาณ 10-15 ซม. หลังจากนั้นใช้รถแทรกเตอร์เหยียบตอซังข้าวให้จมน้ำ จากนั้นละลายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ ผสมน้ำ 20 ลิตร ใส่ถังฉีดพ่นในแปลงนาขนาด 1 ไร่ จนทั่วแปลง"

                        กำพลอธิบายต่อว่า จากนั้นเชื้อจุลินทรีย์จะย่อยสลายตอซังข้าว, ฟางข้าว และเมล็ดข้าวดีดในแปลงนาเปื่อยยุ่ยและย่อยสลายไปเองตามธรรมชาติภายใน 5-7 วัน หลังจากนั้นให้ปล่อยน้ำออกจากนาและเตรียมดินเริ่มเพาะปลูกข้าวได้ตามปกติ เชื้อจุลินทรีย์จะช่วยเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในเนื้อดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และช่วยขจัดปัญหาการแพร่ระบาดของข้าววัชพืช หรือ ข้าวดีด ข้าวเด้ง ได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย

                        อย่างไรก็ตาม แม้การใช้ผลิตภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายตอซัง จะทำให้มีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 300-350 บาทต่อไร่ โดยจำแนกค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าสูบน้ำ, ค่าแรงการสาดพ่น, ค่าเช่ารถไถ, ค่าผลิตภัณฑ์ เป็นต้น แต่ก็คุ้มค่ากับการลงทุน เนื่องจากได้ปริมาณข้าวเปลือกเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งเท่าตัว แถมช่วยประหยัดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้ค่อนข้างมาก จากเดิมที่เคยใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 80 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะนี้ใช้ปุ๋ยเพียง 25-30 กิโลกรัมต่อไร่ และต้นข้าวก็มีใบเขียว แข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลง อีกทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายเรื่องสารเคมีได้อีกทางหนึ่ง

                        "เมื่อก่อนนาข้าวของผมมีผลผลิตเฉลี่ย 500-600 กิโลกรัมต่อไร่  แต่หลังจากทดลองใช้เทคนิคการทำนารูปแบบใหม่ โดยใช้ผลิตภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์สลายตอซังมาใช้ในแปลงนาภายหลังการเก็บเกี่ยว แทนการเผาตอซังข้าว ตามคำแนะนำของเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย ปรากฏว่าแปลงนาของผมมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 1 เท่าตัว หรือเฉลี่ยประมาณ  1,200 กิโลกรัมต่อไร่" กำพลกล่าวอย่างภูมิใจ

                        พร้อมย้ำว่า ทุกวันนี้กลุ่มเกษตรกรใน ต.ดอยลานจำนวน 2,000 ราย ต่างเล็งเห็นประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังข้าว จึงนำเชื้อจุลินทรีย์มาใช้ในแปลงนา ที่มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 5,000 ไร่ กันอย่างแพร่หลาย สำหรับเกษตรกรหรือผู้สนใจผลิตภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2513-8283-4, 08-5296-4497 ได้ตลอดเวลา

ที่มา : http://www.komchadluek.net 8 พฤศจิกายน 2555

ราคาพืชผล - เตือนภัย - ดินและน้ำ - ผลิตภัณฑ์ - ท่องเที่ยว - ภูมิปัญญา - งานวิจัย - กฎหมาย - เกษตรคุ้มทุน - เว็บบอร์ด - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง