ค้นหา
หน้าแรก ราคาพืชผล เตือนภัย ดินและน้ำ ผลิตภัณฑ์ ท่องเที่ยว
  ภูมิปัญญา  
องค์ความรู้ กฎหมาย เกษตรคุ้มทุน เว็บบอร์ด เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
ภูมิปัญญา
ภูมิปัญญา
  ภูมิปัญญาของไทยเรา
  เกษตรกรคนเก่ง
  ภูมิปัญญา
  ปราชญ์ชาวบ้าน
  เทคนิคการลดต้นทุน
  ธนาคารต้นไม้ (Tree Bank)
  คู่มือดำเนินการงานธนาคารต้นไม้

  ภูมิปัญญา เกษตรกรคนเก่ง เครื่องหยอดปุ๋ยสุดประหยัด ประหยัดแรง ประหยัดเวลา พัฒนาการเกษตร
เครื่องหยอดปุ๋ยสุดประหยัด ประหยัดแรง ประหยัดเวลา พัฒนาการเกษตร   [วันที่ 9 ธ.ค. 2553 ]

คอลัมน์: เกษตรกร คน เก่ง: เครื่อง หยอด ปุ๋ย สุด ประหยัด ประหยัด แรง ประหยัด เวลา พัฒนา การ เกษตร
Source - เดลินิวส์ (Th)

Thursday, December 09, 2010  07:26
18256 XTHAI XECON XCORP XAGRI IKEY V%PAPERL P%DND

          การ เกษตร เป็น อาชีพ ที่ คน ไทย ยึด ถือ ทำ กัน มา ตั้งแต่ บรรพบุรุษ เป็น อาชีพ ที่ เลี้ยง ดู ให้ เรา มี ชีวิต ความ เป็น อยู่ ที่ ดี มา ได้ ถึง ทุกวันนี้ แต่ ปัจจุบัน พี่ น้อง เกษตรกร ประสบ กับ ปัญหา ใน การ ประกอบ อาชีพ การ เกษตร หลาย ด้าน โดย ปัญหา ที่ สำคัญ ของ เกษ ตก ร แทบ ทุก คน คือ ต้นทุน ใน การ ทำ การ เกษตร ที่ สูง ขึ้น ไม่ ว่า จะ เป็น ค่าใช้จ่าย ใน การ จ้าง แรงงาน คน เครื่อง ไม้ เครื่องมือ ใน การ ทำ การ เกษตร ที่ มี ราคา สูง รวม ถึง ราคา ของ ปุ๋ย และ เมล็ด พันธุ์ ที่ เพิ่ม สูง ขึ้น
          จาก ปัญหา ต่าง ๆ เหล่า นี้ ทำ ให้ กลุ่ม นักศึกษา วิทยาลัย อาชีวศึกษา อุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ ที่ มี ครอบครัว ประกอบ อาชีพ เกษตรกรรม และ ประสบ กับ ปัญหา เวลา ที่ ให้ ปุ๋ย พืช ผล ใน ไร่ ใน สวน ต้อง จ้าง คนงาน เป็น จำนวน มาก เพราะ การ หยอด ปุ๋ย แต่ ละ ครั้ง ต้อง หยอด ให้ ระยะ เวลา ใกล้ เคียง กัน เพื่อให้ พืช ผล โต ทัน กัน ทุก ต้น จึง ทำ การ คิด ค้น เครื่อง หยอด ปุ๋ย สุด ประหยัด ขึ้น โดย ใช้ วัสดุ ที่ มี ใน บ้าน หรือ ท้องถิ่น มา ปรับ ใช้ ใหม่ เพื่อให้ เกิด ประโยชน์ และ เป็น การ นำ เอา เรื่อง ของ เศรษฐกิจ พอ เพียง มา ใช้ ใน การ เกษตร ยึด หลัก ปรัชญา "3 ห่วง 2 เงื่อนไข" คือ พอ ประมาณ มี เหตุผล มี ภูมิ คุ้ม กัน บน เงื่อนไข ความ รู้ และ คุณ ธรรม
          น. ส.สุวิ มนต์ จ่า เขียว, น. ส.ปวีณ์ นุช อาภา รัตน์ วิไล, น. ส.บัณฑิ ตา จันทร์ เพ็ง, น. ส. สุชาดา ตัน หิง  และ น. ส.คนึง นิจ บันทึก ทั้ง 5 คน เป็น นักศึกษา ระดับ ชั้น ปวส. 2 แผนก วิชาการ ตลาด วิทยาลัย อาชีวศึกษา อุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์  ได้ ประดิษฐ์ และ พัฒนา เครื่อง หยอด ปุ๋ย สุด ประหยัด ภาย ใต้ การ ให้ คำ แนะนำ ปรึกษา ของ คุณ ครู รุ่ง ทิพย์ ปิน ตา โดย ได้ ร่วม กัน วิจัย พัฒนา จน สามารถ นำ วัสดุ เหลือ ใช้ กลับ มา ปรับ ใช้ ใหม่ ได้ ตรงกับ ความ ต้องการ สามารถ ประหยัด เวลา และ ค่าใช้จ่าย ใน การ จ้าง แรงงาน ของ เกษตรกร อาศัย หลักการ ทำงาน ของ เครื่องมือ อย่าง ง่าย ก็ สามารถ ทำ ออก มา เป็น เครื่อง หยอด ปุ๋ย ได้ ซึ่ง วัสดุ อุปกรณ์ ที่ ใช้ ประกอบ ไป ด้วย แกล กอ ล เปล่า ที่ มี สาย สะพาน ท่อ พี วี ซี ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 100 เซนติเมตร สาย ยาง ยาว 30 เซนติเมตร เหล็ก แผ่น บาง เบรก รถ จักรยาน เลื่อย กาว สี น็อต แปรง สปริง เมื่อ จัด เตรียม อุปกรณ์ ครบ แล้ว จึง นำ แกลลอน เปล่า มา เจาะ รู ที่ ฝา ของ แกลลอน เพื่อ นำ ข้อ ต่อ ท่อ พี วี ซี จาก นั้น นำ สาย ยาง มา วม ต่อ เข้า กับ ท่อ พี วี ซี นำ ท่อ พี วี ซี มา วัด ความ ยาม จาก ปลาย ด้าน หนึ่ง เข้า ไป 30 เซนติเมตร แล้ว ใช้ เลื่อย เลื่อย เป็น รอย ลึก เข้า ไป ตรง กลาง ขนาด เส้น ผ่า ศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร ต่อ จาก นั้น นำ เบรก รถ จักรยาน มา ทำ เป็น ที่ จับ โดย ใช้ เหล็ก แผ่น บาง ยึด ติด ตรง กลาง คัน เบรก สวม เข้า กับ รอย เลื่อย สำหรับ กั้น ปุ๋ย เพื่อ ควบคุม ปริมาณ ปุ๋ย จาก นั้น นำ สปริง มา ยึด ติด กับ ปลาย ด้าม จับ คัน เบรก และ ท่อ เพื่อ ไว้ สำหรับ บีบ ปล่อย ปุ๋ย แล้ว นำ คัน เบรก ที่ ดัด แปลง กับ ท่อ พี วี ซี มา สวม ต่อ กับ ปลาย ของ สาย ยาง ก็จะ ได้ เครื่อง หยอด ปุ๋ย สุด ประหยัด นำ ไป ใช้ งาน ใน ไร่ ข้าวโพด มัน สำปะหลัง และ ใช้ ใน การ ทำ การ เกษตร แบบ ผสม ผสาน
          โดย การ ทำงาน ของ เครื่อง หยอด ปุ๋ย ใน ไร่ ข้าวโพด 1 ไร่ ใช้ เวลา ใน การ หยอด เพียง 2 ชั่วโมง เท่านั้น ซึ่ง หาก ใช้ แรงงาน คน ต้อง เสีย เวลา ใน การ หยอด ปุ๋ย ถึง 5 ชั่วโมง เครื่อง หยอด ปุ๋ย จึง ทำ ให้ เกษ ตก ร สามารถ ประหยัด เวลา ได้ ถึง 3 ชั่วโมง ทำงาน ได้ เร็ว กว่า และ ยัง ลด ต้นทุน ใน การ จ้าง แรงงาน อีกด้วย นอกจาก นั้น การ ใส่ ปุ๋ย ทำงาน ได้ เร็ว กว่า และ ยัง ลด ต้นทุน ใน การ จ้าง แรงงาน อีกด้วย นอกจาก นั้น การ ใส่ ปุ๋ย โดย การ ใช้ เครื่อง หยอด ปุ๋ย สุด ประหยัด ยัง รักษา ธาตุ อาหาร พืช ไม่ ให้ สูญ เสีย ไป ต่าง จาก การ หว่าน เม็ด ปุ๋ย โดย ไม่มี การ กลบ ดิน ที่ ทำ ให้ เกิด การ สูญ เสีย ธาตุ อาหาร และ สิ้น เปลือง ปุ๋ย ใน ปริมาณ มาก เกิน จำเป็น
          จาก วัสดุ เหลือ ใช้ ที่ มัก จะ ถูก ทิ้ง ไป โดย เปล่า ประโยชน์ กลับ กลาย มา เป็น เครื่องมือ ทาง การ เกษตร ที่ ทรง คุณ ค่า ช่วย ประหยัด แรง ประหยัด เวลา ประหยัด ค่าใช้จ่าย ใน การ ทำ การ เกษตร ของ พี่ น้อง เกษตรกร นับ ว่า เป็น ผลงาน นวัตกรรม ภาย ใต้ แนว คิด "ความ เรียบ ง่าย ที่ มี ประสิทธิภาพ (Back to the Basic, Simple Innovation") อย่าง แท้ จริง ทำ ให้ เครือ ง หยอด ปุ๋ย สุด ประหยัด ได้ รับ รางวัล ชนะ เลิศ การ ประกวด ผลงาน นวัตกรรม ธ.ก.ส. ประเภท เยาวชน ระดับ อุดม ศึกษา ประจำ ปี 2553
          สนใจ ศึกษา เรียน รู้ การ ประดิษฐ์ และ การ ใช้ งาน ของ เครื่อง หยอด ปุ๋ย สุด ประหยัด สอบ ถาม ข้อมูล ได้ ที่ วิทยาลัย อาชีวศึกษา อุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์--จบ--

          ที่ มา: หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์


  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 469 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
คุณเข้ามาเป็นคนที่ 6226496 นับตั้งแต่ 20 มิ.ย. 2551