ค้นหา
หน้าแรก ราคาพืชผล เตือนภัย ดินและน้ำ ผลิตภัณฑ์ ท่องเที่ยว
  ภูมิปัญญา  
องค์ความรู้ กฎหมาย เกษตรคุ้มทุน เว็บบอร์ด เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
ภูมิปัญญา
ภูมิปัญญา
  ภูมิปัญญาของไทยเรา
  เกษตรกรคนเก่ง
  ภูมิปัญญา
  ปราชญ์ชาวบ้าน
  เทคนิคการลดต้นทุน
  ธนาคารต้นไม้ (Tree Bank)
  คู่มือดำเนินการงานธนาคารต้นไม้

  ภูมิปัญญา ภูมิปัญญา ฟาร์มตัวอย่างบ้านหนองลาด สิงห์บุรี
ฟาร์มตัวอย่างบ้านหนองลาด สิงห์บุรี   [วันที่ 1 ก.พ. 2556 ]

ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  มีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือราษฎรลูกหลานวีรชนค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ที่บรรพบุรุษได้เคยทำคุณแก่แผ่นดิน โดยให้จัดหาพื้นที่ตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในเขตอำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร แก้ไขปัญหาว่างงาน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ทางจังหวัดสิงห์บุรี จึงได้พิจารณาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองลาดของกรมชลประทาน ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 443 ไร่ เป็นสถานที่ตั้งดำเนินการโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ โดยที่มีราษฎรในพื้นที่ ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง และบริเวณใกล้เคียงได้เข้ามาทำงานในฟาร์มตัวอย่างฯ เพื่อมีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว และเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ สำหรับชุมชน ตลอดถึงเป็นศูนย์สาธิตและถ่ายทอดวิชาการทางการเกษตรแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ มีการแบ่งพื้นที่สร้างเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ 349 ไร่ และพื้นที่ดิน 94 ไร่ มีการปรับผิวดิน ปรับหน้าดินใหม่ ขุดลอกกำจัดพืชและผักตบชวา โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2552- กรกฎาคม 2552 เป็นต้นมา ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน มีการดูแลระบบน้ำเพื่อการเกษตร จัดทำระบบสนับสนุนน้ำ การดูแลการปลูกไม้ผล พืชผัก รวมพื้นที่ 40 ไร่ และโรงเพาะเห็ด จำนวน 13 โรง เพื่อเป็นแหล่งรายได้ให้แก่ฟาร์ม และเป็นการจ้างงานราษฎรที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งการปลูกผักกินใบ ทางฟาร์มจะปลูกสลับหมุนเวียนกันไปให้เหมาะสมกับฤดูกาล มีการปลูกกล้วยแทรกเป็นแถวกั้นพื้นที่ในการปลูกผัก หรือปลูกกล้วย มะม่วง แซมในแต่ละพื้นที่ภายในฟาร์มเพื่อให้พื้นที่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ชนิดของพืชที่ปลูกภายในฟาร์มประกอบด้วยพืชผักกินใบ ได้แก่ คะน้าใบ กวางตุ้งใบ ผักบุ้งจีน ผักชีไทย ตั้งโอ๋ กะเพรา ชะอม โหระพา ผักกาดขาว สลัดใบเขียว จับฉ่าย กุยช่ายเขียว ผักหวาน ชนิดพืชผักกินผล ได้แก่ มะระจีน มะระขี้นก ถั่วฝักยาว กระเจี๊ยบ มะนาว แฟง มะเขือยาวเขียว–ม่วง มะเขือจาน มะเขือเปราะ พริกขี้หนู หน่อไม้ไผ่หวาน บวบเหลี่ยม ฟักทอง มะรุม มะเขือพวง ข้าวโพดอ่อน ถั่วพู ไม้ผล ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง กล้วยน้ำว้า มะพร้าวน้ำหอม ฝรั่งกิมจูแปลงนาข้าวมีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 12 ไร่ ปลูกข้าวพันธุ์ กข. 31 ซึ่งก็คือ ปทุมธานี 80 เพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์จำหน่ายให้แก่เกษตรกร โรงเพาะเห็ด จำนวน 13 โรงเรือน ซึ่งได้ทำการเพาะเห็ดเพื่อจำหน่ายตลอดทั้งปี ได้แก่ เห็ดฮังการี และเห็ดนางฟ้าภูฏาน ส่วนพืชผักที่เก็บผลผลิตได้ในแต่ละวันจะจำหน่ายให้กับพ่อค้า แม่ค้า บริเวณใกล้เคียงฟาร์มฯ และทุกวันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์ จะรวบรวมผักตามที่ตลาดต้องการและส่งขายให้กับ อ.ต.ก. โดยผ่านไปทางฟาร์มตัวอย่างฯ สีบัวทอง จังหวัดอ่างทอง หากพืชผักที่ได้มากเกินกว่าความต้องการของตลาดก็จะนำไปขายให้กับข้าราชการในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในพื้นที่อีกด้วย จากความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการฯ ปัจจุบันได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ซึ่งเป็นศูนย์หลัก เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจได้เรียนรู้การประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองได้ตามที่ต้องการ

ที่มา :
http://www.dailynews.co.th  1 กุมภาพันธ์ 2556

\"\"

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 469 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
คุณเข้ามาเป็นคนที่ 6226371 นับตั้งแต่ 20 มิ.ย. 2551