การหมั้น
วันที่ 7 ก.ย. 2554 จำนวนผู้ชม : 4,574
แบ่งปันหน้านี้
ในชีวิตของคนเราทุกคนนั้น ย่อมจะต้องเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอยู่มาก คงไม่มีใครที่จะเก่งกาจขนาดที่ว่าเกิดไม่ต้องพึ่งพาใคร เป็นเด็กก็ต้องมีพ่อแม่เลี้ยงดู โตมาหน่อยก็มีเพื่อน พอเข้าวัยรุ่นก็เริ่มมีแฟน อายุมากขึ้นอีกหน่อยก็แต่งงานมีครอบครัว มีครอบครัวแล้วก็มีลูก แล้วก็วนเวียนกันแบบนี้เรื่อยไป เรื่องที่จะพูดวันนี้เป็นเนื่องของการหมั้น สาวๆหลายคนอาจจะรอคอยให้ถึงวันที่แฟนของตนจะมาหมั้น มาขอแต่งงาน วันนี้ลองมาดูกันในกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ เค้าว่าไว้อย่างไรบ้าง

การแต่งงานหรือการสมรสนั้นจะมีการหมั้นหรือไม่ก็ได้ครับ หมายความว่า จะแต่งงานจดทะเบียนเลยโดยไม่ต้องหมั้นก็ได้ แต่ถ้าจะมีการหมั้น กฎหมายระบุว่า การหมั้นจะต้องมีของหมั้น โดยเป็นของที่ฝ่ายชายมอบให้แก่ฝ่ายหญิง เพราะการหมั้นคือสัญญาที่ฝ่ายชายได้ทำกับหญิง(ว่าจะมาแต่งงานด้วย)โดยชอบด้วยกฎหมาย

การหมั้นจะทำได้ต่อเมื่อ
1. ชายและหญิง(ไม่มีเพศเดียวกันนะครับ) มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ หากฝ่าฝืนข้อนี้ ถือว่าการหมั้นนั้นเป็นโมฆะเหมือนว่าไม่เคยมีการหมั้นนั้นเกิดขึ้นเลย
2. ผู้เยาว์ (อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) จะทำการหมั้น ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังต่อไปนี้ คือ
a. บิดาและมารดา ในกรณีที่มีทั้งบิดาและมารดา
b. บิดาหรือมารดา ในกรณีที่บิดาหรือมารดาตายหรือถูกถอนอำนาจปกครอง หรือไม่ได้อยู่ในสภาพหรือฐานะที่จะให้ความยินยอมได้ หรือมีเหตุการณ์ที่ผู้เยาว์ไม่อาจขอความยินยอมจากบิดาหรือมารดาได้
c. ผู้รับบุตรบุญธรรม ในกรณีที่ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม
d. ผู้ปกครอง ในกรณีที่ไม่มีบิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือมีแต่บุคคลดังกล่าวถูกถอนอำนาจปกครองไปแล้ว

ารให้ความยินยอมดังกล่าว อาจให้ด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้ ซึ่งหากว่าบุคคลผู้มีอำนาจให้ความยินยอมดังกล่าว ไม่ให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์โดยไม่มีเหตุผล ผู้เยาว์นั้นอาจขอให้ญาติหรือพนักงานอัยการร้องต่อศาลให้ถอนอำนาจปกครอง แล้วจัดให้มีผู้ปกครองใหม่ จากนั้นผู้เยาว์ก็มาขอความยินยอมจากผู้ปกครองคนใหม่ ทั้งนี้ หากไม่มีบุคคลอื่นใดที่จะให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ได้ ผู้เยาว์จะต้องร้องขอให้ญาติหรือพนักงานอัยการร้องต่อศาลเพื่อตั้งผู้ปกครองให้ แล้วขออนุญาตจากผู้ปกครองนั้น เพราะผู้เยาว์จะไปร้องต่อศาลด้วยตนเองเพื่อให้ศาลอนุญาตให้ตนทำการหมั้นไม่ได

บุคคลดังต่อไปนี้จะทำการหมั้นกันไม่ได้ หากฝ่าฝืนการหมั้นนั้นเป็นโมฆะ
1. ชายและหญิงอายุยังไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์
2. ชายหรือหญิงเป็นบุคคลวิกลจริต
3. ชายหรือหญิงเป็นญาติสืบสายเลือดกันโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา หรือเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาเดียวกัน พูดง่ายๆว่าคือ ญาติสนิทนั้นเอง

ข้อมูลจาก ...โกวิท ทาตะรัตน์